Chiều 28/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10 và nhìn lại 10 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 và từ nay đến hết năm 2019; quán triệt, triển khai Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có thể gặp phải trong tổ chức thực hiện và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 71 điểm cầu trên cả nước.


29.10.19 ST.png
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp

Tính đến tháng 10/2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành 13/17 đề án, nhiệm vụ lớn theo Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tích cực tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, như: Phê duyệt quy hoạch đối với 158 lượt cán bộ diện Trung ương quản lý, nâng tổng số lượt cán bộ được phê duyệt từ đầu năm đến nay là 530 lượt; phối hợp thẩm định 54 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, nâng tổng số lượt cán bộ được thẩm định từ đầu năm đến nay là 721 lượt; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 82 trường hợp diện Trung ương quản lý; nâng tổng số trường hợp cán bộ được thẩm định tiêu chuẩn chính trị từ đầu năm đến nay là 989 trường hợp; Hoàn thành lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho 95 đồng chí quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII, đồng thời, tiếp tục tham mưu tổ chức lớp mới vào đầu tháng 11/2019. Tổ chức 8 đoàn đi bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài theo phân cấp của Đề án 165, nâng tổng số đoàn được phân cấp trong 10 tháng đầu năm 2019 là 25 đoàn.

Các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, nhất là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và góp phần chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt được kết quả bước đầu tích cực.

Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, công tác xây dựng nội bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngày càng có hiệu quả tốt hơn, nhất là việc chống chạy chức, chạy quyền. Đã hoàn thành việc tổ chức 3 lớp tập huấn kiến thức xây dựng Đảng năm 2019 cho gần 370 phóng viên, biên tập viên tại 3 khu vực trong cả nước. Chế độ giao ban trực tuyến trong Ngành được duy trì nền nếp, thường xuyên đổi mới cách triển khai theo hướng thảo luận chuyên đề, giới thiệu mô hình mới, chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Gương mẫu chống “chạy chức, chạy quyền”

Trong tháng 11 và từ nay đến hết năm 2019, toàn Ngành tiếp tục tập trung triển khai hoàn thiện các báo cáo theo chương trình công tác trong năm, đồng thời tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng, trong đó, tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải hết sức chủ động, đặc biệt quan tâm đến chất lượng công tác nhân sự đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, nhưng phải đúng người, đúng việc, bảo đảm đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; hoàn thiện và bổ sung quy hoạch các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thành, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, chuẩn bị thật tốt các nội dung tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tại các hội nghị Trung ương vào đầu năm 2020.

Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu, bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm, 5 đột phá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, không để lọt người kém năng lực, phẩm chất vào bộ máy, nhưng đồng thời không bỏ sót người có đức, có tài. Thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Gương mẫu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hoá công sở, kỷ luật, kỷ cương, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” ngay trong nội bộ Ngành nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Tin, ảnh: Hiền Hòa