Chính trị
Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

[ Cập nhật vào ngày (28/10/2020) ] - [ Số lần xem: 213 ]

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1958/KH-UBND về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh.


26.10.2020.png
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11

Theo đó, các nội dung trọng tâm được xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 tập trung vào các nội dung, cụ thể:

Quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020; phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; đặc biệt, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội,…

Đồng thời, phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội,… góp phần xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc sai lệch chuẩn mực xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Về hình thức tổ chức, các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, như: Tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; đặc biệt, trong tháng cao điểm, tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, khuyến khích các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; gắn với việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; các lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ lồng ghép bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật,…

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10/2020 đến ngày 15/11/2020.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 110
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 110
Quảng cáo
Không có quảng cáo