Chính trị
Tỉnh ủy Hậu Giang tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021 triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022

[ Cập nhật vào ngày (06/01/2022) ] - [ Số lần xem: 637 ]

Chiều ngày 06/01/2022, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.


Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương VII, UBKT Trung ương. Các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

0106a-Nghia.png
Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng với trách nhiệm và quyết tâm cao của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trong tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa khôi phục, phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho người dân. Trước tình hình đó, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng luôn được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, đạt được kết quả tích cực. Tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra. Tiến hành kiểm tra 3.622 đảng viên và 251 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 205 đảng viên và 206 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; đã kiểm tra 27 đảng viên và 13 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề 157 đảng viên và 143 tổ chức đảng; kiểm tra 251 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng 59 tổ chức; kiểm tra tài chính đảng đối với 24 tổ chức đảng cấp dưới và kiểm tra 188 lượt tổ chức đảng, 5.028 lượt đảng viên về thu nộp, quản lý sử dụng đảng phí; giải quyết tố cáo 05 đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra và chi bộ đã thi hành kỷ luật 156 đảng viên và 03 tổ chức đảng (tăng 31 đảng viên và 02 tổ chức đảng so với năm 2020).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến xung quanh kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2021 của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp, nhất là những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, hạn chế; qua đó, kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong năm 2022.
 
0106b.Nghia.png
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đạt được kết trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác kiểm tra, giám sát. Sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp về ý nghĩa, tầm quan trọng đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; sự đoàn kết, nhất trí cao của cấp ủy trong quá trình lãnh đạo đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện tốt quy chế làm việc; cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế như: Một vài tổ chức đảng triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát còn chậm so với kế hoạch đề ra. Công tác tham mưu có nơi chưa đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; tính chủ động, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và cảnh báo sai phạm, khuyết điểm của cấp ủy từng lúc chưa kịp thời. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ở một vài cấp ủy đảng từng lúc chưa thường xuyên. Vẫn còn một số tổ chức đảng, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, dẫn đến vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Trong thời gian tới, đề nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp, tổ chức đảng cần tập trung, thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Thông báo kết luận số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; triển khai, quán triệt đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đến các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên để thực hiện.

- Triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên đối với cấp dưới”.

- UBKT các cấp thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm: “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, trong đó, coi trọng giám sát để nhắc nhở, cảnh báo, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phải chủ động, kịp thời, thận trọng, chọn đúng thời điểm và đúng nội dung kiểm tra, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm để kết luận rõ ràng, chính xác, khách quan, rõ đến đâu kết luận xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, song, cần phải trên tinh thần nhân văn, “trị bệnh cứu người”, tình yêu thương đồng chí.

 - Tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra của Đảng với hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

- Cấp ủy, UBKT các cấp phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát với tinh thần kiên trì, quyết tâm cao, nỗ lực lớn để góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “lợi ích nhóm”; xử lý nghiêm minh, kịp thời những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

- Thường xuyên chăm lo xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ UBKT và cơ quan UBKT. Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Bí thư, khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra có chuyên môn giỏi, mà trước hết phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có dũng khí đấu tranh, công tâm, khách quan, chính trực, biết đặt lợi ích của Đảng và Nhân dân lên trên hết, trước hết.Tăng Minh NghĩaCác ý kiến của bạn đọc