Chính trị
Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương

[ Cập nhật vào ngày (30/07/2019) ] - [ Số lần xem: 372 ]

Ngày 30/7/2019, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị chuyên đề sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương và sơ kết công tác nội chính, phòngchống tham nhũng, cải cách tư pháp của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.


Đến dự có các đồng chí đại diện cơ quan Trung ương theo dõi địa bàn tỉnh Hậu Giang, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh. Các văn bản và tham luận được triển khai tại Hội nghị: Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa IX về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”. Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị, khóa IX về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị, khóa IX về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư”. Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, khóa XI về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”. Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, khóa XI về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

30.7a.png
Đồng chí Lữ Văn Hùng UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Qua nghe trình bày các báo cáo và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư  Tỉnh ủy đánh giá, làm rõ thêm một số kết quả, khó khăn, hạn chế trong thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, cụ thể: Trong thời gian qua, nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được nâng lên; nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng đã xem công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đối với công tác xây dựng văn bản, tỉnh đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới; các cơ quan tư pháp, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhận thức đầy đủ về mục tiêu, quan điểm của công tác cải cách tư pháp; chủ động rà soát và xây dựng các kế hoạch nhiệm kỳ, kế hoạch năm để đảm bảo thực hiện sát với kế hoạch cải cách tư pháp của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản được các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng của công tác phòng ngừa tham nhũng; công tác tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có chuyển biến tích cực; các cấp ủy đảng, chính quyền xác định công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương, kịp thời giải quyết các vụ việc theo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, kết quả giải quyết của từng vụ việc mang tính thuyết phục cao,…

Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế trong quá trình địa phương triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và chỉ đạo các ngành, các cấp ủy địa phương trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu các văn bản của Trung ương, của tỉnh và vận dụng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Riêng đối với việc triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhận định, do Hậu Giang là tỉnh nội địa, nên chưa có các hoạt động hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tuy nhiên, trong thời gian tới, đề nghị các sở, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nội dung Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong việc thực hiện các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài do một số cơ quan Trung ương thực hiện trên địa bàn tỉnh, nhất là trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Đồng thời, tranh thủ các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương, tạo điều kiện để Hậu Giang tiếp cận với các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài, tạo cơ hội để trao đổi, thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp của tỉnh.
PLSƠNCác ý kiến của bạn đọc