Chính trị
Hậu Giang: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

[ Cập nhật vào ngày (27/05/2022) ] - [ Số lần xem: 3206 ]

Sáng ngày 26/5/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Hậu Giang, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nhận diện rõ hơn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới, đánh giá thực trạng, tổng kết lý luận, trong việc triển khai, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.


27.5a.png
Quang cảnh hội thảo

Chủ trì và điều hành hội thảo có PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang; đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Với gần 50 tham luận gửi về hội thảo, Ban tổ chức hội thảo đã chọn 41 tham luận, trong đó có 9 tham luận trình bày tóm tắt tại hội thảo. Các tham luận, phát biểu tại hội thảo cho thấy việc thực hiện Nghị quyết 35 đã thực sự trở thành hoạt động chính trị sâu rộng, nghiêm túc; trở thành nghĩa vụ, trách nhiệm chính trị cao cả của mỗi cán bộ, đảng viên…

27.5.png
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, thời gian qua, công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hệ thống chính trị trong tỉnh và Nhân dân đã đạt được những kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo 35 các cấp và các cơ quan chức năng đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của người dân.

Tuy nhiên, trước âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, nguy hiểm, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị cần tăng cường nhận diện và thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhấn mạnh, hội thảo khoa học cấp tỉnh: “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” có tầm quan trọng và tính cấp thiết cao, là diễn đàn để các đại biểu, các nhà khoa học, chuyên gia, các nhà nghiên cứu tập trung thảo luận, thống nhất nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cốt lõi là bảo vệ cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhà nước, Nhân dân; phản ánh quá trình quán triệt, triển khai thực hiện, kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; đánh giá thực trạng, những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

27.5b.png
PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, trình bài tham luận tại hội thảo

Theo PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, kể từ khi ra đời đến nay, cùng với việc xây dựng và thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua đều gắn chặt với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng. Quán triệt và triển khai tốt quan điểm, mục tiêu, các giải pháp mà Đảng đề ra trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, Nhân dân sẽ góp phần hiện thực hóa lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhân dân ta lựa chọn.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng được coi trọng trong tình hình hiện nay khi những năm gần đây Đảng và Nhân dân phải thường xuyên đối mặt với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch dưới mọi hình thức, xen lẫn nham hiểm, tinh vi, xảo quyệt. Thể hiện cụ thể là những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt đi liền với các quan điểm sai trái, thù địch để đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Các thế lực thù địch lợi dụng, khoét sâu những thiếu sót trong công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, cũng như những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, thiếu đồng thuận trong Nhân dân nhằm kích động, chia rẽ nội bộ để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

27.5c.png
Đại biểu Công an tỉnh Hậu Giang trình bài tham luận tại hội thảo

Trình bày tham luận tại hội thảo, nhiều đại biểu khẳng định vai trò của nền tảng tư tưởng đối với Đảng và phong trào cách mạng. Ngay từ khi vận động thành lập Đảng, cùng với sự chuẩn bị về chính trị, tổ chức, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị về mặt tư tưởng. Người khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin”.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ những bài học kinh nghiệm thực tế quý báu cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua các mô hình mới, cách làm hay, phong trào tiêu biểu, cũng như những khó khăn, hạn chế, những vướng mắc còn tồn tại và đề xuất các giải pháp trong quá trình tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

27.5d.png
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tổng kết hội thảo

Phát biểu tổng kết hội thảo, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, đánh giá tham luận của các cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã cung cấp một bức tranh sinh động, nhiều màu sắc góp phần lột tả tính đa dạng, phong phú, linh hoạt, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị trong quá trình tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó, những thành tựu, kết quả tốt đẹp qua mô hình mới, cách làm hay, phong trào tiêu biểu, cũng như những khó khăn, hạn chế, những vướng mắc còn tồn tại được sẻ chia rộng mở, chân thành, thẳng thắn, góp nhiều bài học kinh nghiệm thực tế quý báu cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở tỉnh nhà.

Phát huy kết quả hội thảo, đồng chí Trần Văn Huyến đề nghị Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các nhà khoa học và chuyên gia tiếp thu kết quả hội thảo để biên soạn thành tài liệu chuyên khảo nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị ở tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 35 trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với những nội dung cụ thể, sát thực tiễn, định hướng được dư luận; phát huy vai trò của các chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...Tấn PhongCác ý kiến của bạn đọc