Tin kinh tế
Ngã Bảy tăng cường công tác quản lý đất đai

[ Cập nhật vào ngày (01/07/2019) ] - [ Số lần xem: 1479 ]

Để không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, ngăn chặn, phòng ngừa những tiêu cực, vi phạm; Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý đất đai.


Với yêu cầu đặt ra là trong năm 2019 tập trung thực hiện công tác rà soát đất tổ chức, đất nhà nước đã thu hồi dự án quốc lộ giai đoạn 1 và đất kênh mương thủy lợi nội đồng không còn công năng sử dụng để tham mưu đề xuất quản lý, khai thác quỹ đất những năm tiếp theo. Tới đây, thị xã Ngã Bảy sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đất đai bằng việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công chức địa chính cấp xã; các lớp bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở của các ban xây dựng Đảng, UB MTTQ VN và các đoàn thể; các buổi tuyên truyền pháp luật; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh thị xã và các xã, phường. Quan tâm công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo 100% các công trình, dự án triển khai trên địa bàn thị xã phải tuân thủ các quy định về sự phù hợp quy hoạch. Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp tục thống kê đầy đủ các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết; các giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người được cấp. 

Để thực hiện đạt kế hoạch đề ra, thị xã Ngã Bảy cũng đã đề ra các giải pháp thực thực hiện như: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về đất đai; Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai và Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.
Phước ThànhCác ý kiến của bạn đọc