Tin kinh tế
Hướng về cơ sở trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

[ Cập nhật vào ngày (03/10/2020) ] - [ Số lần xem: 247 ]

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhận thức rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là hạt nhân kết nối lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sức mạnh tổng hợp, phát huy nội lực. Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã góp phần quan trọng vào công cuộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có chuyển biến mạnh mẽ hơn từ khi thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 21/7/2016 của Tỉnh ủy Hậu Giang về nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn Tỉnh giai đoan 2016 - 2020 và những năm tiếp theo (Viết tắt là Nghị quyết 06).

Hiệu ứng tích cực từ Nghị quyết 06

Các cấp ủy đảng trong Tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời sơ kết, tổng kết, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của cấp mình; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được thực hiện thường xuyên; duy trì làm việc định kỳ giữa Thường trực cấp ủy, Ủy ban nhân dân với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ngoài ra, các cấp ủy đã lãnh đạo chính quyền chủ động xây dựng nội dung, ký kết quy chế phối hợp hoạt động với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp; tạo điều kiện cần thiết cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả.

Qua đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong Tỉnh đã quan tâm nhiều hơn việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung giúp đỡ cơ sở trong công tác củng cố, nâng chất lượng hoạt động của chi, tổ hội. Phát động nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua có nội dung thiết thực, bám sát nghị quyết của cấp ủy và chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Việc thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên ngày càng thuận lợi, toàn Tỉnh hiện có 307.217 đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội sinh hoạt tại 2.090 chi đoàn, chi hội ấp/khu vực; tổng số hộ có đoàn viên, hội viên là 161.135/196.898 hộ, chiếm tỷ lệ 81,84%.

Qua hơn 4 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết 06, các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, thể hiện qua việc cấp ủy đảng các cấp kịp thời cụ thể hóa các văn bản của cấp trên về hoạt động của MTTQ và các đoàn thể để lãnh đạo, chỉ đạo; duy trì làm việc định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội để nắm tình hình tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, qua đó định hướng chỉ đạo, tháo gỡ những hạn chế, khó khăn, đồng thời chỉ đạo chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc đảm bảo để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; quan tâm hơn đến cán bộ MTTQ và các đoàn thể như quy hoạch, luân chuyển, bồi dưỡng,…

Ngoài ra, cấp ủy từ cấp huyện đến cấp xã đều phân công cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo phụ trách đoàn thể cơ sở, thường xuyên dự sinh hoạt với chi, tổ hội cơ sở; đưa nội dung kết quả lãnh đạo hoạt động MTTQ và các đoàn thể vững mạnh thành một tiêu chuẩn để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức Đảng; quy định cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tích cực tham gia sinh hoạt với các tổ chức đoàn thể.

Các cấp ủy đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy tham mưu thực hiện tốt công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; quan tâm điều động những cán bộ có năng lực, tâm huyết, uy tín, có kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng sang công tác tại cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên, đột xuất, bố trí nơi làm việc, cung cấp trang thiết bị, phương tiện làm việc cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động. Đồng thời tạo điều kiện tham gia thực hiện một số chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đẩy mạnh thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; thực hiện tốt việc tiếp dân, đối thoại với Nhân dân. 

Người dân tích cực .jpg
Người dân tích cực tham gia các công trình chào mừng đại hội đảng các cấp do MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở phát động

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, từng bước khắc phục tình trạng hành chính hóa; chủ động hơn trong công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng; công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên được quan tâm đổi mới, bám sát vào các sự kiện quan trọng của đất nước, của Tỉnh. Vị trí, vai trò của MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được nâng lên đáng kể.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng nâng cao chất lượng, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương thu hút đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng; tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Kết quả, đã xây dựng, sửa chữa 4.413 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội, mái ấm công đoàn, nhà nhân ái,… trị giá hơn 89 tỷ đồng; tặng 48.403 suất học bổng trị giá gần 28 tỷ đồng; thực hiện 208.951 công trình, phần việc; giúp 7.097 đoàn viên, hội viên thoát nghèo.

Nhà Đại đoàn kết đến với hộ nghèo trên địa bàn huyện Vị Thủy.jpg
Nhà Đại đoàn kết đến với hộ nghèo trên địa bàn huyện Vị Thủy

Khó khăn trước mắt

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn Tỉnh vẫn còn những hạn chế, cụ thể: Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và Nhân dân chưa thật sự đi vào chiều sâu. Vai trò tham mưu của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở cho cấp ủy đảng tuy có chủ động nhưng chưa kịp thời, chất lượng chưa cao; công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, bố trí cán bộ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở đôi lúc còn chậm. Kinh phí phân bổ hoạt động cho các đơn vị chưa có sự đồng điều, tương xứng. Nội dung, hình thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tuy có quan tâm đổi mới nhưng vẫn còn chậm; vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hiệu quả chưa cao, nhất là đối với cấp huyện và cơ sở. 

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời gian tới tập trung hướng về cơ sở

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn Tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả một số nhiệm vụ và giải pháp sau: Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở; nâng cao chất lượng của các cơ quan chuyên trách làm công tác MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong tuyển chọn cán bộ quan tâm người có khả năng, có tâm huyết, có năng lực để vận động quần chúng. Song song đó, tập trung hướng về cơ sở, chăm lo nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân. Nâng cao tính tự giác găn bó của quần chúng với việc xây dựng tổ chức MTTQ và các đoàn thể vững mạnh, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thông qua việc tham gia sâu hơn vào triển khai các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh,…
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 61
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 61
Quảng cáo
Không có quảng cáo