Văn hóa xã hội
Giáo dục lễ nghĩa trong các trường học

[ Cập nhật vào ngày (22/06/2020) ] - [ Số lần xem: 372 ]

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của giáo dục toàn diện, với mục tiêu giúp học sinh, sinh viên phát triển cả về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách, trách nhiệm công dân. Từ nhiều năm nay, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hậu Giang đặc biệt quan tâm chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng toàn diện về giáo dục và đào tạo.


Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, văn hóa Việt Nam trong các trường học trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Chỉ thị 31). Qua 03 năm triển khai, thực hiện, công tác giáo dục đạo đức, văn hóa, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường được quan tâm cả về phương pháp và nội dung. Nhất là chuyển biến về hành vi, đạo đức của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh thể hiện qua truyền thống tôn sư trọng đạo và ứng xử văn hóa của học sinh, sinh viên trong nhà trường. 

Giáo dục đạo đức học sinh thông qua tiết chào cờ đầu tuần của trường THPT Vị Thủy.jpg
Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua tiết chào cờ đầu tuần của trường THPT Vị Thủy

Xác định công tác giáo dục đạo đức, văn hóa Việt Nam cho học sinh, sinh viên là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã gắn nhiệm vụ giáo dục đạo đức, văn hóa cho thế hệ trẻ nói chung, học sinh, sinh viên nói riêng vào trong những nhiệm vụ cụ thể từng năm của đơn vị. Nhất là cấp ủy và lãnh đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đều nghiêm túc quán triệt sâu rộng Chỉ thị 31, kết hợp lồng ghép với việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam đến năm 2020; thực hiện xây dựng kế hoạch năm học có lồng ghép vào các nội dung của Chỉ thị 31, đặc biệt là nhiệm vụ giáo dục đạo đức, tư tưởng văn hóa cho học sinh, sinh viên. 

Trong thời gian qua, tỉnh thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị 31. Trong đó, tập trung đổi mới công tác tham gia xây dựng đời sống văn hóa nói chung, giáo dục đạo đức, văn hóa trong các trường học nói riêng; cụ thể hóa quan điểm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam của Đảng trong việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm, nhiều mô hình hay, cách làm mới đã được xây dựng và nhân rộng. Đặc biệt là các mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường. Bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng đã thực hiện được 624 cuộc tuyên truyền trực tiếp trong đoàn viên, hội viên và phụ huynh học sinh. Đặc biệt, tập trung thực hiện: Không để học sinh vi phạm luật giao thông; không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường,... trong 332 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông (trên 158.700 học sinh), 22 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Giáo dục truyền thống cho trẻ thông qua các mô hình trại hè..jpg
Giáo dục truyền thống cho trẻ thông qua các mô hình trại hè

Hàng năm thông qua kế hoạch nhiệm vụ năm học và các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học của ngành giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đều lồng ghép chỉ đạo và thực hiện đổi mới giáo dục đạo đức, văn hóa cho học sinh, sinh viên. Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 331/331 trường đều thực hiện đổi mới nâng cao giáo dục đạo đức, văn hóa, đạt tỉ lệ 100%. 
Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh, sinh viên luôn được cấp ủy, chính quyền và mặt trận, đoàn thể quan tâm, đặc biệt là trong hệ thống các trường học. 100% các trường THPT, THCS và Tiểu học thành lập tổ tư vấn học đường, hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, nhằm hỗ trợ công tác định hướng tâm tư cho học sinh, cụ thể thành lập được 246 tổ tư vấn tại 246 đơn vị trường trong tỉnh. Bên cạnh đó, các trường còn nêu cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm và tổ chức Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên của trường trong việc nắm bắt và định hướng tư tưởng cho các em học sinh. Đối với các trường cao đẳng, trung cấp, thông qua các nội dung sinh hoạt của các đoàn thể nhà trường; phòng công tác học sinh, sinh viên, thường xuyên thực hiện công tác này. 

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên các cấp tích cực nắm bắt thông tin, phản ánh, tham mưu, giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm đối với ngành giáo dục thông qua các buổi tiếp xúc với quần chúng Nhân dân, giáo viên, phụ huynh học sinh, đoàn viên thanh niên. 

Lễ Tri ân và Trưởng thành - Ngày hội Khi tôi 18 được các trường trên địa bàn tỉnh tổ chức hàng năm.jpg
Lễ Tri ân và Trưởng thành - Ngày hội “Khi tôi 18” được các trường trên địa bàn tỉnh tổ chức hàng năm

Ngành giáo dục và đào tạo đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 31 gắn với Chỉ thị 71/2008/CT- BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và toàn xã hội trong giáo dục đạo đức, văn hóa Việt Nam cho học sinh, sinh viên thông qua nhiều cách làm thiết thực, nhiều mô hình hiệu quả trong công tác phối hợp. Trong 03 năm qua, tình hình đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên tỉnh Hậu Giang phát triển theo chiều hướng tích cực, không có vụ việc bạo lực học đường gây dư luận hay gây hậu quả nghiêm trọng. Song song đó, cũng đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên tỉnh nhà. 

Bên cạnh đó, quan tâm theo dõi, thông tin, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của học sinh, sinh viên, nhất là thông tin từ các trang mạng xã hội có nội dung phản cảm, phản động, đồi trụy,… Các trường đa dạng hóa hình thức và phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; xây dựng nội dung giáo dục đạo đức, lý tưởng sống bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo; đề cao những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh; chú trọng giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hóa; khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước, nhất là trong thời kỳ đổi mới. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục đạo đức, văn hóa Việt Nam trong các trường học trên địa bản tỉnh cũng còn gặp nhiều khó khăn, cần sớm khắc phục trong thời gian tới, cụ thể: Trong công tác giáo dục phần lớn là tập trung cho mục tiêu dạy chữ, hạn chế trong dạy người nên công tác giáo dục đạo đức, văn hóa Việt Nam cho học sinh, sinh viên chưa được chú trọng đúng mức. Sự vào cuộc của chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số địa phương chưa thường xuyên. Nhận thức của chính quyền các cấp trong chỉ đạo, thực hiện giáo dục đạo đức, văn hóa lối sống còn hạn chế giáo dục lễ nghĩa, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; một vài phụ huynh thiếu sự quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, văn hóa Việt Nam cho con em mình khi ở nhà. 

Để công tác giáo dục đạo đức, văn hóa Việt Nam trong các trường học trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt hiệu quả, trong thời gian tới cần nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong chỉ đạo có hiệu quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị 31 gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên; chú trọng xây dựng văn hóa trường học, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Song song đó, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của học sinh ở các trường; đa dạng hóa hình thức và phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; xây dựng nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng sống bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo. Đồng thời, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống và công tác học sinh, sinh viên; giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, giám thị; cán bộ làm công tác đoàn - hội - đội,... tham gia các đợt tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo chương trình của Trung ương và tỉnh.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc