Văn hóa xã hội
Lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vai trò của Mặt trận các cấp trong thời kỳ mới (18/11/1930 - 18/11/2021)

[ Cập nhật vào ngày (14/11/2021) ] - [ Số lần xem: 474 ]

Trải qua 91 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.


Từ nửa cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược, thống trị nước ta, từng biến nước ta thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Chúng đã dùng nhiều thủ đoạn thống trị, áp bức, bóc lột hết sức tàn bạo và tìm mọi cách để đàn áp, dập tắt phong trào yêu nước và phong trào cách mạng của Nhân dân ta. Lúc này, tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

Dưới tác động chính sách thống trị của thực dân Pháp và một số yếu tố khác, làm cho xã hội Việt Nam biến đổi sâu sắc, các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp nổ ra liên tiếp từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX nhưng lần lượt bị thất bại vì thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức vững mạnh, thiếu lực lượng tiên phong. Điều đó được Lãnh tụ Hồ Chí Minh kết luận: “Từ ngày bị đế quốc xâm chiếm, nước ta là một xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác. Trong mấy mươi năm khi chưa có Đảng, tình hình đen tối như không có đường ra”(1).

Mt 1.png
Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất toàn quốc diễn ra từ ngày 5-10/9/1955 tại Hà Nội, 
quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại
phiên khai mạc Đại hội, ngày 5/9/1955. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Trong bối cảnh đó, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã không đi theo con đường cứu nước của các vị tiền bối vì nhận thấy ở đó còn những hạn chế. Người tìm hiểu một số cuộc cách mạng tư sản, nhất là Đại cách mạng Pháp năm 1789 với bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền và khẩu hiệu “Tự do, bình đẳng, bác ái” nổi tiếng; cách mạng Bắc Mỹ với Tuyên ngôn độc lập năm 1776 tuyên bố về quyền con người thiêng liêng bất khả xâm phạm, nhưng nhận thấy ở đó “vẫn còn áp bức bất công”, không thể đáp ứng yêu cầu của dân tộc Việt Nam. Cuối cùng, Người tìm được và quyết định đưa dân tộc Việt Nam đi theo con đường Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 của V.I Lênin - Lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới, người kế thừa và phát triển di sản vĩ đại của C.Mác - Ph.Ănghen.

Qua thời gian chuẩn bị về tư tưởng, lý luận, tổ chức và cán bộ, Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 2/1930 tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc; thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng do Người soạn thảo, vạch ra những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam, trong đó có những nội dung về yêu cầu tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đó là cơ sở quan trọng để sau đó Đảng ta xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Giữa lúc cao trào cách mạng đầu tiên do Đảng lãnh đạo 1930-1931, mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh đang diễn ra sôi nổi và rầm rộ trong cả nước; ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị về vấn đề thành lập Hội Phản đế Đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Chỉ thị xác định Hội Phản đế Đồng minh phải bảo đảm tính công nông; đồng thời phải mở rộng tới các thành phần trong dân tộc để Mặt trận thực sự là của toàn dân và nhấn mạnh: “giai cấp vô sản lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương mà không tổ chức được toàn dân lại thành một lực lượng thật rộng, thật kín thì cuộc cách mạng cũng khó thành công”.

Hội Phản đế Đồng minh là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức và chỉ đạo thực tiễn cách mạng của Đảng ta. Đó cũng là cống hiến vĩ đại về lý luận và thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc, là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đủ trưởng thành, đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thực hiện và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dưới sự lãnh đạo của Đảng và hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cơ sở đã tập trung cao độ “chống dịch như chống giặc”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng với các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, ngày công phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là đảm bảo an sinh cho người nghèo, người yếu thế, người cơ nhỡ, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh để chung tay góp sức cùng với Đảng và Nhà nước bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, sớm đưa đất nước ta trở lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới.

Đối với tỉnh Hậu Giang, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu Thường trực Tỉnh ủy có chủ trương không tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại tất cả khu dân cư trên địa bàn tỉnh để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Dù không tổ chức Ngày hội năm nay, nhưng Mặt trận các cấp trong tỉnh đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021). Bởi truyền thống đó là vốn quý, ngày càng được vun đắp qua nhiều thế hệ, tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển quê hương. Truyền thống ấy đang được phát huy hơn bao giờ hết trong cuộc chiến chống “giặc” Covid-19 hiện nay. Cụ thể:

Tại thị xã Long Mỹ để chào mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Vĩnh Tường, tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ ông Huỳnh Văn Hiện, khu vực Bình Hòa. Căn nhà được cất khá kiên cố trị giá khoảng 90 triệu đồng, trong đó Mặt trận Phường vận động hỗ trợ 45 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp. Đây là căn nhà thứ tư do Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Vĩnh Tường phối hợp vận động xây dựng bàn giao cho người dân từ đầu năm đến nay. Tới đây, đơn vị sẽ tiếp tục bàn giao thêm 2 căn cho người dân trên địa bàn, kinh phí thực hiện được vận động từ nguồn xã hội hóa.

Trong khi đó, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Long Mỹ đã ra mắt nhiều mô hình an sinh xã hội thiết thực để chào mừng. Nổi bật như, mô hình “Giảm nghèo 2 trong 1 cho đồng bào dân tộc thiểu số” ở xã Lương Nghĩa nhằm giúp bà con được an cư và có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

MT 2.png
Lễ ra mắt mô hình “Hỗ trợ bò giống giảm nghèo 1+1” ở xã Vĩnh Viễn A. (Ảnh Trưởng Sơn)

Còn Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ đã ra mắt mô hình “Hỗ trợ bò giống giảm nghèo 1+1”. Thông qua mô hình đã vận động được 3 con bò giống hỗ trợ cho 3 hộ nghèo chí thú làm ăn trên địa bàn. Các trường hợp được nhận có trách nhiệm ra công chăm sóc, đến khi bò đẻ con thì giao bê con để Mặt trận xã tiếp tục hỗ trợ cho các hộ nghèo khác.

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Phước, huyện Châu Thành, việc đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo giảm bớt khó khăn cho người dân cũng được Mặt trận xã đặt lên hàng đầu. Nổi bật là phối hợp với các đoàn thể duy trì tổ chức thường xuyên “Gian hàng miễn phí” với phương châm “Ai thừa đến cho, ai thiếu đến nhận”. Tại đây, các đơn vị đã vận động xã hội hóa gạo, rau, củ, quả, thịt, trứng... hỗ trợ cho người dân có cuộc sống khó khăn. Chưa kể là Mặt trận xã còn tham gia nấu cơm phục vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt trực, các khu cách ly tập trung...

Tùy vào điều kiện thực tế mà Mặt trận các cấp trong tỉnh đã và đang thực hiện các công trình, phần việc, hoạt động chào mừng. Đây là nỗ lực rất lớn trong điều kiện có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mỗi công trình, phần việc, hoạt động mang giá trị phục vụ dân sinh, là những món quà ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021), chúng ta càng tự hào về truyền thống yêu nước, vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, kế thừa và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

[1] . Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb,CTQG, HN, 2016, tập 12, tr.401Tấn Phong (tổng hợp)Các ý kiến của bạn đọc