Quốc phòng an ninh
Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

[ Cập nhật vào ngày (29/07/2020) ] - [ Số lần xem: 210 ]

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; ngày 21/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 1522/KH-UBND nhằm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết và Quyết định nêu trên, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ trong thời gian tới.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là việc tăng cường công tác phòng ngừa cháy, nổ, sự cố, tai nạn; thực hiện tốt công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, hạn chế tới mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia hoạt động PCCC và cứu nạn, cứu hộ, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC; khuyến khích xã hội hóa công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, lấy phòng ngừa là chính; tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ phải đồng bộ, nghiêm túc, đảm bảo đúng chức năng và phân công nhiệm vụ.

Thực tập chữa cháy của lực lượng PCCC chuyên nghiệp.png
Thực tập chữa cháy của lực lượng PCCC chuyên nghiệp

Kế hoạch bao gồm việc triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 99/2019/QH14, Quyết định số 630/QĐ-TTg và các văn bản của Tỉnh liên quan đến công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy, các quy định có liên quan. Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ cho lực lượng làm công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ tương xứng với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ; có chính sách cụ thể để khuyến khuých, động viên mọi tầng lớp Nhân dân tham gia hoạt động PCCC.
Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là trang bị cho người dân kiến thức về phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại các sở, ngành, ủy ban nhân dân các địa phương phù hợp với yêu cầu thực tế. Tổ chức xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến về PCCC theo hướng tự phòng, tự quản tại các khu dân cư, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; giải quyết kịp thời, thỏa đáng các chế độ chính sách đối với người bị thương, hi sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Thực hiện tốt việc xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC chú trọng địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có nguy cơ cháy, nổ cao, các khu rừng. Thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh gắn với quy hoạch hạ tầng về PCCC, đặc biệt là mạng lưới giao thông và hệ thống cấp nước chữa cháy,…

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra PCCC; công khai các công trình, dự án vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ có sự tham gia của nhiều lực lượng, nhằm nâng cao tính hiệp đồng chiến đấu và hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Đảm bảo ngân sách nhà nước ở các cấp cho hoạt động đầu tư mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ,…

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Đồng thời, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả theo quy định.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


 
Không có quảng cáo