Chủ trương, chính sách của tỉnh
Hậu Giang chấn chỉnh tình tình quản lý, sử dụng đất đai

[ Cập nhật vào ngày (18/09/2020) ] - [ Số lần xem: 445 ]

Ngày 18/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 57-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn Tỉnh.


Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành chức năng và địa phương, công tác quản lý Nhà nước về đất đai đã có nhiều chuyển biến, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng đất đai ở một số địa phương trên địa bàn Tỉnh bộc lộ một số hạn chế như: Việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc tách thửa đất nông nghiệp thành nhiều thửa nhỏ để chuyển nhượng, tặng, cho không đúng quy định, có nơi hình thành khu dân cư tự phát; sử dụng đất không đúng mục đích; người nhận chuyển nhượng, tặng, cho đất trồng lúa không đúng đối tượng; chưa kiên quyết trong xử lý khi phát hiện vi phạm pháp luật về đất đai.

18.9b.jpg
Lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai 
của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Qua đó, để khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần chú trọng tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất. Tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về công tác quản lý, sử dụng đất đai. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quản lý, sử dụng đất đai tiết kiệm, đạt hiệu quả, đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thứ hai. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm khắc phục có hiệu quả các hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Đồng thời, chú trọng công tác lập, thực hiện, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các thủ tục hành chính về đất đai, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định pháp luật về đất đai để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết thực hiện và giám sát.

Thứ ba. Ban cán sự đảng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp được quy định trong luật đất đai. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập, hạn chế trong quản lý đất đai, chú trọng thực hiện nghiêm các vấn đề sau:

- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định; thực hiện đồng bộ các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành, lĩnh vực; kịp thời công bố, công khai và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện, xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài; chủ động tiếp nhận, xử lý, giải quyết triệt để, kịp thời các trường hợp phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật về đất đai để Nhân dân tham gia giám sát.

- Rà soát, thống kê các tổ chức kinh tế đã được Nhà nước giao đất thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất, các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính (đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất) để chuyển sang thuê đất theo đúng quy định; các trường hợp chưa đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết; các giấy chứng nhận đã ký chưa trao cho người được cấp; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp cụ thể để hoàn thành giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính về đất đai bảo đảm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian; bãi bỏ, điều chỉnh các nội dung công việc và các loại giấy tờ trái quy định, không đúng thẩm quyền, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư,… Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa tại các địa phương theo phương thức 04 tại chỗ: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả.
Đăng KhoaCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Ảnh liên kết
Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 64
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 65
Quảng cáo
Không có quảng cáo