Chủ trương, chính sách của tỉnh


Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 1960/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.Cuối tuần qua, Thường Trực Tỉnh ủy ban hành Công văn số 04-CV/TU ngày 17/10/2020 về việc tăng cường chỉ đạo, triển khai ứng phó mưa lũ.


Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết nhiệm kỳ qua đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.


Trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hậu Giang đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020 (viết tắt là Nghị quyết 21). Sau 8 năm thực hiện, Tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1952/KH-UBND về phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025.


Nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới (viết tắt là Chỉ thị 43), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị này.


Ngày 18/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 205-KH/TU về thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030.

 

 


Ảnh liên kết
Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 55
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 55
Quảng cáo
Không có quảng cáo