Chủ trương, chính sách của tỉnh
Tăng cường công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng các chỉ số cạnh tranh của tỉnh

[ Cập nhật vào ngày (15/08/2018) ] - [ Số lần xem: 2798 ]

Vừa qua, Tỉnh ủy Hậu Giang có ban hành Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 02/8/2018, về tăng cường công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng các chỉ số cạnh tranh của tỉnh.


Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được Tỉnh ủy xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá của tỉnh; các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất phát triển, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, từng bước loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, mâu thuẫn để hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giải quyết các thủ tục hành chính được quan tâm; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần ngăn chặn kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, làm cho nền hành chính trở nên dân chủ, minh bạch, có tính chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức và người dân.

Tuy nhiên, trong công tác cải cách hành chính và chất lượng các chỉ số cạnh tranh của tỉnh còn những hạn chế như: Một số nơi, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác cải cách hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa đồng bộ và toàn diện; việc rà soát cắt giảm với giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, hiệu quả chưa cao; ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc chưa hiệu quả; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính,...

Nguyên nhân chủ yếu của các hạn chế nêu trên là do các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền chưa quán triệt tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, chưa thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; thiếu các giải pháp cụ thể, đồng bộ để thực hiện; chưa gắn kết chặt chẽ cải cách hành chính với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị,...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính và các chỉ số về cạnh tranh của tỉnh, qua đó tạo môi trường thuận lợi nhằm thu hút đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 17-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính của Trung ương và của tỉnh, Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ. Mục đích, yêu cầu của công tác tuyên truyền là làm cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với quá trình hội nhập và phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thác tiềm năng, thế mạnh phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Lấy mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp, làm cơ sở để đánh giá năng lực, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đưa kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính thành một trong những tiêu chí quan trọng trong kiểm điểm, đánh giá, phân loại và khen thưởng đối với tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

3. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với công tác cải cách hành chính trong hệ thống chính trị; phát huy vai trò giám sát, phản biện, góp ý của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội về thực hiện công tác cải cách hành chính.

4. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện và tăng cường, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung và các chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI, SIPAS nói riêng.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính; cơ quan, đơn vị, địa phương nào để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà hoặc thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc và nhiệm vụ cải cách hành chính thì kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó. Đối với người đứng đầu đã được yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính nhưng không có chuyển biến thì phải xem xét trách nhiệm cá nhân, năng lực công tác để chuyển đổi vị trí khác phù hợp theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, kịp thời chuyển đổi vị trí, xử lý những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp; việc phát hiện, xử lý phải kịp thời, nghiêm minh và công khai kết quả xử lý để nâng cao tính phòng ngừa, răn đe.

- Hằng năm, tổ chức rà soát, đánh giá, báo cáo đúng kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính ở từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực để có biện pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, sát thực tế.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, để kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đồng thời phê phán những tập thể, cá nhân không thực hiện, chậm thực hiện hoặc thực hiện không tốt công tác cải cách hành chính, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp.

6. Ban Dân vận Tỉnh ủy tăng cường công tác vận động, tuyên truyền về thực hiện công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở trong toàn hệ thống chính trị; phát hiện, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề bất cập, hạn chế để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

7. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị này trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

8. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tin: Kim Ngân Theo Ảnh: Bảo TrânCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo