Chủ trương, chính sách của tỉnh
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới

[ Cập nhật vào ngày (07/10/2020) ] - [ Số lần xem: 1364 ]

Nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới (viết tắt là Chỉ thị 43), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị này.


Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang căn cứ vào nội dung của Chỉ thị 43 và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau: Tập trung phổ biến quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng, tính chủ động, hiệu quả trong các hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, các loại hình truyền thông mới, sử dụng hiệu quả Internet và mạng xã hội trong việc tăng cường và nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí nói chung và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang nói riêng.

Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong Hội; quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên; chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà báo, hội viên, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí Tỉnh nhà nói riêng chuyên nghiệp và hiện đại; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm người làm báo vi phạm pháp luật, vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội. Thường xuyên tổ chức cho các nhà báo, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện tốt Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Mục đích của Kế hoạch là nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam nói chung và Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang nói riêng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các thách thức an ninh phi truyền thống trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, cổ vũ, động viên đội ngũ những người làm báo trên địa bàn Tỉnh tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực tuyên truyền, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; xây dựng lực lượng báo chí trong Tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo