Chủ trương, chính sách của tỉnh
Hậu Giang: Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ cho giai cấp nông dân

[ Cập nhật vào ngày (08/10/2020) ] - [ Số lần xem: 363 ]

Là Tỉnh thuần nông, đa số người dân Hậu Giang sống ở khu vực nông thôn, chủ yếu làm nông nghiệp, hiện có 131.993/202.659 hộ nông dân, chiếm 65,13% số hộ toàn Tỉnh. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ cho giai cấp nông dân; quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn, định hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp. Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân Hậu Giang giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Nghị quyết 08). Từ đó, các cấp hội nông dân trong Tỉnh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Giai cấp nông dân Hậu Giang có điều kiện tiếp xúc, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và đời sống.  

Chuyển đổi sản xuất hiệu quả góp phần nâng dần tiêu chí thu nhập cho nông dân Hậu Giang.jpg
Chuyển đổi sản xuất hiệu quả góp phần nâng dần tiêu chí thu nhập cho nông dân Hậu Giang

Công tác tuyên truyền, học tập, phổ biến Nghị quyết 08 và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được các cấp, các ngành quan tâm, từng bước đổi mới, phương thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên thực hiện các chuyên trang, chuyên mục liên quan đến hoạt động của Hội Nông dân và giai cấp nông dân trên địa bàn Tỉnh.

Tỉnh kịp thời ban hành nhiều chính sách chăm lo, hỗ trợ cho nông dân, đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn, định hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh; quy hoạch các vùng sản xuất lớn, chuyên canh, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các cơ sở sản xuất giống, chuyển đổi giống, cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường và xuất khẩu; xây dựng và mở rộng các vùng sản xuất rau chuyên canh tập trung; tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; định hướng các vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao, phù hợp nhu cầu thị trường; thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông, thực hiện nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới ngày càng phù hợp và hiệu quả; xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn. Đến nay, diện tích cánh đồng lớn của Tỉnh có 6.467 ha, với 5.553 hộ tham gia đều được doanh nghiệp bao tiêu; xây dựng 6.934 ha các mô hình nhân giống lúa chất lượng cao, sản xuất lúa chất lượng cao, “3 giảm 3 tăng”, sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP,…; có khoảng 294 nghìn mô hình có hiệu quả thu nhập từ 50 triệu đến trên 100 triệu đồng/ha/năm, trong đó có khoảng 91 nghìn mô hình/45 nghìn hộ có doanh thu trên 100 triệu đồng/ha/năm,... Đồng thời, triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2019 - 2020. 

Song song đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn trên địa bàn Tỉnh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, vận hành hệ thống cống ngăn xâm nhập mặn. Hoàn thành 10 trạm đo mặn tự động, khai thác số liệu có hiệu quả từ các trạm đo mặn tự động.

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được thực hiện ngày càng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nông dân. Đào tạo nghề cho 3.354 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng kinh phí trên 5.500 triệu đồng, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55,68%; lao động nông thôn qua đào tạo nghề đạt tỷ lệ 39,56%; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được 11.640 người, trong đó đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 365 lao động; hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, vật tư và một số mô hình giảm nghèo đang thiếu vốn, cần được hỗ trợ thêm vốn để phát triển quy mô sản xuất. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được nâng lên, nhiều nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Công tác tiếp dân được chính quyền các cấp duy trì thường xuyên, kịp thời giải quyết những yêu cầu kiến nghị của nông dân, các vụ khiếu nại, tố cáo. Hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Tỉnh không ngừng được đẩy mạnh và có hiệu quả. Qua đó, góp phần giữ được tình làng nghĩa xóm và tình cảm gia đình, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp và các vụ kiện đưa ra xét xử tại Tòa án; tổ chức các hội nghị gặp gỡ, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên trong Tỉnh.

Kỹ sư Tập đoàn Lộc Trời hướng dẫn nông dân cách nhận biết sâu bệnh trên trái.jpg
Kỹ sư Tập đoàn Lộc Trời hướng dẫn nông dân cách nhận biết sâu bệnh trên trái

Tỉnh tăng cường công tác tổ chức tập huấn cho hội viên nông dân về khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng nông thôn mới,... ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường, xây dựng sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hậu Giang, đến nay đã có 2.626 hộ hội viên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn Tỉnh còn 3,1%.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 08 vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, cụ thể: Một số chương trình, đề án trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn kết quả chưa như mong muốn. Nội dung, hình thức hoạt động Hội Nông dân các cấp tuy có quan tâm đổi mới nhưng vẫn còn chậm; chất lượng một số phong trào thi đua chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của hội viên nông dân. Chất lượng hoạt động của một số hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác chưa đáp ứng yêu cầu; mô hình liên kết theo chuỗi giá trị của hội viên nông dân chưa nhiều; giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định. Quy mô sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, giá trị sản xuất tăng chậm, chưa tạo được môi trường liên kết vững chắc giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Để phát huy kết quả đạt được và khắc phục hạn chế nêu trên, trong thời gian tới chính quyền các cấp cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân; tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình liên kết, hợp tác,… Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của nông dân. Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng các loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nông dân trong Tỉnh.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 234
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 234
Quảng cáo
Không có quảng cáo