Chủ trương, chính sách của tỉnh
Dấu ấn một nhiệm kỳ bên dòng Xà No

[ Cập nhật vào ngày (13/10/2020) ] - [ Số lần xem: 1704 ]

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết nhiệm kỳ qua đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.


Những con số ấn tượng được thể hiện qua bức tranh sáng màu: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,3%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp. GRDP bình quân đầu người cuối năm 2020 đạt 49,96 triệu đồng/người, đạt 90,8% chỉ tiêu Nghị quyết.

Kinh tế tăng trưởng khá, nông thôn mới khởi sắc

Điều dễ nhận thấy nhất trong 5 năm qua là sự thay đổi diện mạo từ đô thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc, thu nhập và đời sống người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Tỉnh đã thu hút đầu tư 355 dự án, với tổng mức đầu tư gần 12.623 tỷ đồng; đồng thời, thu hút được 30 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 553 triệu USD. Bên cạnh đó, xây dựng và phát triển đô thị tiếp tục chuyển biến tích cực, hoàn thành xuất sắc mục tiêu phát triển và nâng loại đô thị: Thành phố Vị Thanh, Thành phố Ngã Bảy và Thị xã Long Mỹ.

9.10a.png
Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao bằng công nhận huyện Châu Thành A đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo huyện

Thành tựu nổi bật của Tỉnh là hoàn thành sớm mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh là 32/51 xã, trong đó có 03 xã nông thôn mới nâng cao, vượt chỉ tiêu Nghị quyết, chiếm 62,7% tổng số xã; có 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (thành phố Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh; huyện Châu Thành A); thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 đạt trên 41 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với năm 2015.

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn được quan tâm trong chỉ đạo. Tỉnh đã xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao; công nhận được 16 sản phẩm OCOP; cơ cấu giá trị sản xuất khu vực I chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân 1,88%/năm, tỷ trọng ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản năm 2015 theo thứ tự là 87,6% - 0,8% - 11,6%, đến năm 2020 tương ứng là 86,9% - 0,7% - 12,4%. 

8.10f.jpg
Giá trị sản xuất công nghiệp tính tăng bình quân 9,87%/năm. Hậu Giang có 02 khu công nghiệp và 08 cụm công nghiệp, tổng diện tích đất là 1.183 ha, tỷ lệ lấp đầy là 54%

Thương mại, dịch vụ phát triển theo hướng hiện đại, nhất là mạng lưới các trung tâm mua sắm (VinMart, Điện máy xanh,...), dịch vụ vận chuyển, logistics,... Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 7,64%/năm, đạt 100% kế hoạch. Ngoài ra, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.044 triệu USD, vượt 13,48% chỉ tiêu Nghị quyết.

Phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ, trọng tâm là triển khai nhiều giải pháp kêu gọi, xúc tiến du lịch, hội thảo chuyên đề quảng bá hình ảnh đất và người Hậu Giang, những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội,... nhằm huy động nhiều nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác tiềm năng du lịch ở địa phương. Năm 2015, toàn Tỉnh thu hút 182.210 lượt khách du lịch, doanh thu 41 tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2020, lượt khách du lịch đạt 500.000 lượt, doanh thu đạt 201 tỷ đồng.

ảnh 3.jpg
05 năm qua, huy động vốn đầu tư toàn xã hội với khoảng 90.000 tỉ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo đã đem lại kết quả thiết thực; đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 3,1% (tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 2%/năm). Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm luôn được quan tâm, qua 5 năm đã giải quyết việc làm cho 90.632 lao động, đạt 120,8% chỉ tiêu Nghị quyết. Hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong Tỉnh có bước phát triển và được sắp xếp phù hợp với tình hình thực tế, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ, chất lượng nguồn lao động từng bước được nâng lên; trên địa bàn Tỉnh hiện có 22 cơ sở, cơ cấu ngành nghề từng bước điều chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết “Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang trong phát triển đô thị phải lấy con người làm trung tâm, nhằm mục đích cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; giữ gìn và phát huy các giá trị con người, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm và chăm lo sức khỏe cho người dân”.

Công tác xây dựng Đảng và chính quyền được chú trọng

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chỉ đạo thực hiện toàn diện. Tư tưởng chính trị và đạo đức được chú trọng, tăng cường; đại đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo tại địa phương, đơn vị. Tổ chức bộ máy và cán bộ được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với quyết tâm cao, bước đầu đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng lên; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đạt chuẩn theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có đổi mới, đặc biệt là đã đề ra chỉ tiêu để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng ngừa vi phạm.

Công tác dân vận có nhiều đổi mới, sáng tạo; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều tiến bộ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường; các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở thường xuyên được kiện toàn; số lượng đoàn viên, hội viên ngày càng thực chất.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 03 tiêu chí so với nhiệm kỳ trước. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được chú trọng. Hoạt động đối ngoại được triển khai tích cực. Xây dựng chính quyền được quan tâm thường xuyên; hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành từng bước được nâng lên. Cải cách hành chính đạt kết quả vượt bậc, các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đều tăng điểm qua từng năm; riêng Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm 2019 từ nhóm trung bình lên nhóm khá. Phát triển nguồn nhân lực đảm bảo kế hoạch. Thực hành dân chủ trong Đảng bộ được mở rộng, thực chất hơn.

Quyết tâm và động lực cho giai đoạn mới

Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hậu Giang tiếp tục đề ra các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, trong đó, mục tiêu là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên công nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững; khuyến khích đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá”. Bên cạnh đó, quyết tâm hoàn thành thắng lợi 18 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng và 05 nhiệm vụ chủ yếu, gồm: 

- Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

- Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đổi mới công tác vận động quần chúng và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

- Tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát huy sức mạnh tổng hợp mọi thành phần kinh tế; tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, có chính sách quan tâm doanh nghiệp tư nhân; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội kết nối giữa các địa phương trong Tỉnh và giữa Tỉnh với các tỉnh, thành trong khu vực. Chủ động và tích cực trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế.

- Xây dựng văn hóa và con người Hậu Giang phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm cơ sở nâng cao năng suất lao động và thu nhập bình quân cho Nhân dân.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực gắn với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn và đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; bảo đảm an sinh xã hội; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu; tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch.

Theo đó, 3 đột phá chiến lược, 4 giải pháp thực hiện các nhiệm vụ đột phá; 3 nhóm giải pháp cụ thể như: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Vẫn còn không ít khó khăn thách thức trước yêu cầu đổi mới và phát triển, những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là bài học kinh nghiệm quý báu để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Giang viết tiếp trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của quê hương, xây dựng Hậu Giang ngày càng giàu đẹp hơn, văn minh đầy tiềm năng và thời cơ đang vẫy gọi.
Đăng KhoaCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo