Ban Dân vận
Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị

[ Cập nhật vào ngày (11/05/2016) ] - [ Số lần xem: 1867 ]

Ngày 06/5/2016, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham dự hội nghị có tất cả 14/14 đảng viên chi bộ tham dự. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị.


10.5.16 a BDV.bmp

Đ/c Nguyễn Văn Nhân, Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐUK ngày 12/4/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chi ủy chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/CB ngày 25/4/2016 để quán triệt và tổ chức thực hiện, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như sau:

Một là, tổ chức tốt việc quán triệt Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị gắn với Kế hoạch số 10-KH/ĐUK ngày 12/4/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị trong toàn thể cán bộ, đảng viên và công chức cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy, thời gian hoàn thành trong tháng 5/2016, phân công đồng chí Bí thư Chi bộ trực tiếp quán triệt.

Hai là, tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế ở cơ sở, cụ thể là: Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) “Về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Nghị định số 04/2015/ND-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Đặc biệt là Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ba là, tăng cường vai trò chỉ đạo của chi ủy, sự lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo Ban, nhất là thủ trưởng cơ quan trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, phát huy dân chủ trong Đảng, đề cao vai trò trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan; vai trò gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Phát huy, mở rộng dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; kịp thời xử lý việc lợi dụng dân chủ để lôi kéo, kích động gây mất đoàn kết nội bộ.

Năm là, quan tâm việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ quan, phát huy vai trò của công đoàn trong việc tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, công chức, đoàn viên hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích, hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên và công chức cơ quan.

Sáu là, kịp thời củng cố, kiện toàn Tổ chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, rà soát, bổ sung các văn bản có liên quan nhằm nâng cao chất lượng việc thực hiện quy chế dân chủ.

Bảy là, thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết và báo cáo định kỳ việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Huỳnh Vũ HiềnCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Chương trình


Ảnh liên kết

Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 267
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 267