Xây dựng Đảng
Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, lần thứ XIV, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

[ Cập nhật vào ngày (28/07/2020) ] - [ Số lần xem: 59 ]

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Kết hoạch số 153-KH/TU ngày 07/11/2019 về chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 28 và 29/7/2020, Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội, trong đó có nhiệm vụ quan trọng của đại biểu dự đại hội đảng bộ là đóng góp văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đã có 240 lượt ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Nhìn chung, hầu hết các ý kiến đều thống nhất với dự thảo văn kiện của tỉnh, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến góp ý bổ sung liên quan đến những nội dung sau:

1. Chủ đề, phương châm và bối cảnh diễn ra đại hội: Hầu hết ý kiến thống nhất với dự thảo. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị bổ sung từ “nông dân” sau từ “nông nghiệp”; bổ sung cụm từ “gắn với xây dựng nông thôn mới” sau cụm từ “... phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

- Về phương châm đại hội: Có ý kiến đề nghị sửa thành “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, phát triển”.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, có ý kiến đề nghị bổ sung 01 hạn chế là: “Kinh tế tập thể chất lượng hoạt động còn thấp, còn yếu kém về khâu quản lý, tìm kiếm thị trường, sức cạnh tranh hàng hóa thấp”.

Tại Mục 4.4, có ý kiến đề nghị bỏ đoạn “...tổ chức bộ máy dân vận, Mật trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thường xuyên được kiện toàn; tăng cường cấp ủy đảng, đảng viên phụ trách các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở”, thêm vào nội dung “...tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị được kiện toàn”.

Tại Mục 6. Xây dựng hệ thống chính quyền: có ý kiến đề nghị sau 4 chỉ số “PAPI, PCI, SIPAS, PAR INDEX” cần bổ sung thêm nội dung: “Kết quả thực hiện của các chỉ số này tiến triển tốt, đến cuối năm 2019 các chỉ số đều tăng so với năm 2018 như: “PAPI xếp hạng 19/63 tỉnh, thành, tăng 39 bậc so với năm 2018; PCI xếp hạng 42/63 tỉnh, thành, tăng 2 bậc so với năm 2018; SIPAS xếp thứ 10/63 tỉnh, thành, tăng 8 bậc so với năm 2018; PAR INDEX xếp thứ 31/63 tỉnh, thành, tăng 4 bậc so với năm 2018”.

3. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025: Có ý kiến đề nghị bổ sung dự báo tác động của tình hình dịch, bệnh Covid-19.

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung nhiệm vụ đột phá thứ hai thành: “Tập trung phát triển hạ tầng giao thông gắn với tích cực xúc tiến đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội”; bổ sung đột phá trong lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ cao.

- 17 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025: Một số ý kiến đề nghị cân nhắc chỉ tiêu (1) và (2), bởi tác động, hậu quả để lại không nhỏ của dịch bệnh Covid-19. Chỉ tiêu số (11) người tham gia bảo hiểm y tế lên 98%. Chỉ tiêu số (12) phấn đấu được công nhận 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ tiêu số (14), thay từ “kiềm chế” bằng từ “kéo giảm”.

- Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tại Mục 1.1, một số ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “gắn với xây dựng chính quyền điện tử” sau cụm từ “Chú trọng cải cách hành chính...”.

Tại Mục 1.4, một số ý kiến đề nghị sửa cụm từ “... phát huy tinh thần sáng tạo của nông dân, đáp ứng nhu cầu thị trường”, thành “... phát huy tinh thần sáng tạo của nông dân, chủ động hội nhập của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường”. Thay cụm từ: “... Thường xuyên nâng chất các xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao...”, thành “... Thường xuyên nâng chất các xã, huyện nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao...”.

Một số ý kiến đề nghị đưa ra giải pháp về phát triển nông nghiệp, nông thôn là: “Cấp ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên, liên tục có các chính sách, biện pháp phù hợp trong quy hoạch, cùng nông dân tổ chức thực hiện hiệu quả vùng sản xuất chuyên canh và khép kín tiêu thụ nông sản; chung tay với nông dân nâng cao chuỗi giá trị nông sản”. Giải pháp này gắn với chủ đề Đại hội.

Tại Mục 2.9, một ý kiến đề nghị bổ sung thêm nội dung: “Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 164-KH/TU, ngày 30/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

Tại Mục 5, một số ý kiến đề nghị bổ sung nội dung: “Tổng kết Chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020; 2016-2020, xây dựng Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn tiếp theo của tỉnh”.

       
          Tại Mục 6, một số ý kiến đề nghị bổ sung nội dung: “thường xuyên, kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và ý kiến, kiến nghị của nhân dân” và “tập hợp, hướng dẫn, phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ các tôn giáo, kiều bào và thân nhân kiều bào trong các Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương”.Trường GiangCác ý kiến của bạn đọc
 

 


GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG
 Bạn liên hệ với chúng tôi bằng cách điền thông tin vào mẫu dưới đây
 

Email:  (*)

Họ tên người góp ý:  (*)
Tiêu đề góp ý:

Nội dung gửi:
Gửi đi
 Chú ý: (*) Những thông tin cần được nhập đầy đủ.