Thứ Hai, ngày 20-05-2019   Đăng nhập
People Online Người dùng online:
Visitors Visitors: 5
Members Members: 0
Total Total: 5
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY HẬU GIANG
Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 12 - 18/11/2018 điều chỉnh lần 1

[ Cập nhật vào ngày (13/11/2018) ] - [ Số lần xem: 250 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 12 - 18/11/2018

-----

Thứ hai, ngày 12/11/2018

- 7 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy đi khảo sát thực tế, sau đó làm việc định kỳ với thị xã Ngã Bảy. Mời đại diện Thường trực: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; trưởng các ban xây dựng đảng tỉnh; thủ trưởng các ban, sở, ngành tỉnh: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra, Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Cục thi hành án dân sự, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hậu Giang, Kho bạc Nhà nước chi nhánh Hậu Giang, Cục Thống kê, Cục Thuế, Công ty Điện lực Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình, Quỹ Đầu tư phát triển, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh hợp tác xã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; thủ trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội (thành phần đi khảo sát thực tế gồm: Thường trực: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn; giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân). Điểm làm việc tại Trung tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy (Văn phòng Tỉnh ủy bố trí xe đi tập trung lúc 5 giờ, liên hệ đồng chí Nguyễn Thanh Hải, điện thoại: 0989.008.299).

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy đi khảo sát thực tế, sau đó làm việc định kỳ với huyện Phụng Hiệp. Mời đại diện Thường trực: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; trưởng các ban xây dựng đảng tỉnh; thủ trưởng các ban, sở, ngành tỉnh: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra, Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Cục thi hành án dân sự, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hậu Giang, Kho bạc Nhà nước chi nhánh Hậu Giang, Cục Thống kê, Cục Thuế, Công ty Điện lực Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình, Quỹ Đầu tư phát triển, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Liên minh hợp tác xã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; thủ trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội (thành phần đi khảo sát thực tế gồm: Thường trực: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn; giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân). Điểm làm việc tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp Quốc hội đến 16/11/2018.

Thứ ba, ngày 13/11/2018

- 7 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy đi khảo sát thực tế, sau đó làm việc định kỳ với huyện Long Mỹ. Mời đại diện Thường trực: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; trưởng các ban xây dựng đảng tỉnh; thủ trưởng các ban, sở, ngành tỉnh: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra, Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Cục thi hành án dân sự, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hậu Giang, Kho bạc Nhà nước chi nhánh Hậu Giang, Cục Thống kê, Cục Thuế, Công ty Điện lực Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình, Quỹ Đầu tư phát triển, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh hợp tác xã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh (thành phần đi khảo sát thực tế gồm: Thường trực: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn; giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân). Điểm làm việc tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ (Văn phòng Tỉnh ủy bố trí xe đi tập trung lúc 5 giờ, liên hệ đồng chí Nguyễn Thanh Hải, điện thoại: 0989.008.299).

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy đi khảo sát thực tế, sau đó làm việc định kỳ với thị xã Long Mỹ. Mời đại diện Thường trực: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; trưởng các ban xây dựng đảng tỉnh; thủ trưởng các ban, sở, ngành tỉnh: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra, Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Cục thi hành án dân sự, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hậu Giang, Kho bạc Nhà nước chi nhánh Hậu Giang, Cục Thống kê, Cục Thuế, Công ty Điện lực Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình, Quỹ Đầu tư phát triển, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh hợp tác xã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; thủ trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội (thành phần đi khảo sát thực tế gồm: Thường trực: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn; giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân). Điểm làm việc tại Hội trường Thị ủy Long Mỹ.

Thứ tư, ngày 14/11/2018

13 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy giải quyết một số khó khăn liên quan đến ngành y tế. Mời đại diện: Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Y tế, Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (thay thơ mời, làm việc nội bộ). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

Thứ năm, ngày 15/11/2018

7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại Hội trường 2 Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Thứ sáu, ngày 16/11/2018

7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018. Điểm tại hộ ông Huỳnh Công Danh, ấp 8, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ.

Thứ bảy, ngày 17/11/2018

-  Mời Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trực Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Phan Thị Xuyến trực lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Chủ nhật, ngày 18/11/2018

- Mời Đ/c Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trực Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Phan Thị Xuyến trực lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc