Tin tức Thị xã Long Mỹ
Thị xã Long Mỹ khai giảng lớp đảng viên mới

[ Cập nhật vào ngày (16/02/2022) ] - [ Số lần xem: 633 ]

Sáng ngày 14/02/2022, Trung tâm Chính trị thị xã Long Mỹ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa khóa I năm 2022. Dự lễ khai giảng có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trung tâm Chính trị thị xã.


Tham gia lớp học có 46 học viên, đây là những đảng viên mới kết nạp (trong thời gian dự bị), trong thời gian từ ngày (14 - 28/02/2022), các học viên được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đó là: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục đào tạo khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và các chuyên đề kèm theo.

15.2.png
Quang cảnh buổi khai giảng lớp

Mỗi bài và các chuyên đề được giảng viên giới thiệu, truyền đạt bổ sung, cập nhật những nội dung mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, Đại hội đảng bộ thị xã Long Mỹ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Học viên được bố trí các buổi thảo luận để làm rõ các nội dung trong bài giảng. Kết thúc khóa học các học viên sẽ tham dự kiểm tra cuối khóa. 
 
Qua đây, nhằm trang bị cho đảng viên dự bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên…Đồng thời nâng cao khả năng nhìn nhận của đảng viên mới trong việc tiếp cận các vấn đề xã hội ở nơi mình đang công tác, sinh sống và qua đó sẽ có sự rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tự hoàn thiện, đóng góp tốt nhất cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xã hội; có đủ bản lĩnh theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng để phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.Trần Thị Diễm ThúyCác ý kiến của bạn đọc