Học tập và làm theo Bác
Hậu Giang tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

[ Cập nhật vào ngày (24/03/2022) ] - [ Số lần xem: 2621 ]

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với những nội dung mới, toàn diện và sâu sắc, nhằm đẩy mạnh “học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”.


Đây là nội dung quan trọng, là giải pháp cơ bản để thật sự “coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ” theo quan điểm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc ban hành Kết luận số 01-KL/TW đã khẳng định quyết tâm chính trị của Trung ương đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thể hiện rõ tính chiến đấu của Đảng và đã trở thành luồng sinh khí mới thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng trong hàng triệu cán bộ, đảng viên, đáp lại lòng mong muốn của các tầng lớp Nhân dân.

24.3a.png
Mô hình “Vườn rau cần, kiệm theo gương Bác” của Trường Mẫu giáo Tuổi Hoa đã được duy trì hơn 2 năm.
Ảnh: THIÊN TRANG

Quán triệt Kế hoạch số 58-KH/BTGTW, ngày 27/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, theo phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị với 3 nội dung trọng tâm “học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Từ đó, việc học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển biến tích cực, trở thành công việc thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương, của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập quán triệt tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động làm theo và nêu gương. Nhiều nơi chủ động nghiên cứu, tìm tòi cách làm phù hợp, sáng tạo, sát với điều kiện thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ, trong đó đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo việc học tập, làm theo và nêu gương về tu dưỡng, rèn luyện những chuẩn mực đạo đức cách mạng, gắn với vị trí công tác, đạo đức nghề nghiệp, thuần phong mỹ tục của dân tộc và 4 chuẩn mực đạo đức cơ bản của người cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Người đứng đầu, các cấp ủy viên, đại biểu dân cử và mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là ý thức gương mẫu về tư tưởng chính trị, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nêu gương về rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng; xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh; nêu gương về phong cách sinh hoạt, phong cách làm việc, tích cực và tự giác thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết nội bộ, xem đây là những giải pháp cơ bản tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 

Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; từ đó ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết của cấp ủy và cụ thể hóa thành tiêu chí thi đua hàng năm. Nhiều đảng bộ, chi bộ xác định nội dung học tập và bàn biện pháp làm theo, biện pháp nêu gương về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện.
 
Trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, các cấp ủy đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo xây dựng và thực hiện hơn 688 cách làm hay, mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu như: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên công nhân, nhân dân...; mô hình “Phật giáo Hòa Hảo với thoát nghèo bền vững” huyện Châu Thành; mô hình “3 + 1” (Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi và người đang có biểu hiện hành vi vi phạm pháp luật) thị xã Long Mỹ; mô hình “Mỗi tuần một việc tốt” thành phố Vị Thanh; mô hình “Ngày Chủ nhật xanh” huyện Châu Thành A; mô hình “Tôn giáo đồng hành với công tác giảm nghèo bền vững”  huyện Vị Thuỷ; mô hình “Tôn giáo với công tác môi trường và giảm nghèo bền vững” huyện Phụng Hiệp; mô hình “Tổ đoàn kết 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” huyện Long Mỹ; mô hình “Tổ vá đường” thành phố Ngã Bảy; mô hình “Về cùng nhân dân” Đảng ủy Quân sự tỉnh; mô hình “Câu lạc bộ phòng ngừa, giúp đỡ người chưa thành niên có nguy cơ vi phạm pháp luật” Đảng ủy Công an tỉnh; mô hình “Tiết kiệm theo gương Bác xây dựng mái ấm tình thương” Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.v.v...  

Những kết bước đầu sau gần một năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tuy còn khá kiêm tốn, nhưng rất quan trọng, vì đây là tiền đề để Đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo. Có được kết quả đó là sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh, trong đó yếu tố quan trọng và cơ bản nhất là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, sự đoàn kết chung sức, chung lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: Công tác tuyên truyền về nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa, về mô hình mới, cách làm sáng tạo, tấm gương xuất sắc tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác và nêu gương có nơi chưa thật sự đi vào chiều sâu, nội dung và hình thức tuyên truyền chậm đổi mới, nhất là tuyên truyền trong công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp còn hạn chế; có nơi cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, người đứng đầu thiếu tính chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, tìm tòi mô hình mới, cách làm hay để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, còn trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; có nơi xây dựng được mô hình, cách làm hiệu quả, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhưng việc đánh giá rút kinh nghiệm để nhân rộng còn hạn chế, nhất là cấp cơ sở; việc đưa nội dung học tập, làm theo Bác và nêu gương vào nội dung sinh hoạt chi bộ, tổ chức mặt trận, đoàn thể, có nơi chất lượng, hiệu quả chưa cao; nội dung xây dựng kế hoạch làm theo, bản cam kết của một số đảng viên, cán bộ ngoài Đảng còn chung chung, thiếu cụ thể, không sát với chức trách, nhiệm vụ được giao...
Để tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đạt hiệu quả tích cực, thời gian tới, các cấp ủy quan tâm triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 53-KH/TU, ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, dân và quân Hậu Giang, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, người dân thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đang viên theo nội dung Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề hàng năm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và nghị quyết đại hội đảng cấp mình. Triển khai thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí nhận xét, đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên hàng năm.


23.4b.png
Gian hàng “0 đồng” là một trong những mô hình học tập và làm theo Bác của chú Tư Lại (đồng chí Nguyễn Văn Lại), 
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định của Đảng, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phải có tinh thần “đột phá, đổi mới, quyết tâm, khát vọng”, hết lòng vì quê hương và nhân dân Hậu Giang; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xác định rõ và thực hiện nghiêm túc nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương đã được xác định trong kế hoạch làm theo toàn khóa (2021 – 2025) và bản cam kết hàng năm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

4. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đẩy mạnh việc tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

5. Tổ chức sơ kết chương trình, giáo trình Lý luận chính trị, nhằm đánh giá, rút ra những kinh nghiệm, đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đang đặt ra; tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm “học thật, thi thật, nhân tài thật”; tổ chức sơ kết việc thực hiện đưa vào giảng dạy Bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12 trong các trường học phổ thông, nhằm đánh giá, rút ra những kinh nghiệm, đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập Bộ tài liệu trong các trường học phổ thông.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước, đảm bảo cho việc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương; kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.

7. Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào tháng 5/2023; tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào tháng 10/2025, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương, khen thưởng kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

Thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị là nhằm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hậu Giang vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng được kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.Đinh Văn HồngCác ý kiến của bạn đọc