Chính trị
Chăm lo, bảo vệ môi trường văn hóa lành mạnh cho thế hệ trẻ

[ Cập nhật vào ngày (01/07/2020) ] - [ Số lần xem: 454 ]

Đó là yêu cầu của đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy về sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy vào chiều ngày 30/6/2020.


Cùng dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

01.7.2020 b.png
Quang cảnh Hội nghị điểm cầu tỉnh

Hội nghị đã được thông qua các Báo cáo: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội và sơ kết 03 năm Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, văn hóa Việt Nam trong các trường học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Các đại biểu đã tham luận, cho ý kiến về nhiều nội dung, xoay quanh các vấn đề: Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, tổ chức lễ hội; kết quả nổi bật của ngành văn hóa trong việc chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; sự chuyển biến trong các trường học khi thực hiện việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, văn hóa Việt Nam;… Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu thảo luận của các ngành, địa phương đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận chỉ đạo như sau:

Đối với Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội sau 05 năm thực hiện nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý lễ hội được nâng lên, việc tổ chức lễ hội từng bước đi vào nề nếp và chuyên nghiệp. Công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp đặc điểm, điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương. Nhất là ý thức chấp hành tốt của cán bộ, công chức, người dân khi tham gia lễ hội trong mùa dịch Covid-19 theo quy định của Trung ương.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, vẫn tồn tại các hạn chế: Một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện, chưa xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thực hiện thường xuyên. Một số lễ hội còn thiếu tính sáng tạo và tính hấp dẫn chưa cao. Công tác tuyên truyền ở một vài nơi còn mang tính phong trào, người dân chưa hiểu hết về ý nghĩa, giá trị văn hóa của một vài lễ hội.

Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới cần thực hiện tốt những nội dung cơ bản như sau: Tiếp tục cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Chú trọng tuyên truyền cả về nội dung và hình thức. Quan tâm hơn nữa đến những chính sách bảo tồn các lễ hội truyền thống, khuyến khích người dân tham gia lễ hội với cách hành xử văn minh, lịch sự, góp phần xây dựng nhân cách hướng thiện của con người. Gắn kết giữa lễ hội truyền thống với phát triển du lịch tỉnh nhà.

Đối với Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Đồng chí Bí thư nhận định trong bối cảnh nhiều sản phẩm văn hóa độc hại len lỏi vào nước ta bằng nhiều con đường tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức, tâm lý, hành vi của một bộ phận người dân, nhất là thanh thiếu niên. Do đó, Chỉ thị số 46 được ban hành rất có giá trị, ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Qua 10 năm thực hiện, tỉnh nhà đã đạt được những kết quả nổi bật,  như: Công tác quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 46-CT/TW được chỉ đạo thực hiện khá tốt, góp phần mang lại hiệu quả tích cực, cung cấp thông tin đa dạng, kịp thời đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ngành chức năng đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW xuất hiện ngày càng nhiều. Công tác đấu tranh, quản lý, kiểm soát sản phẩm văn hóa độc hại được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ được quan tâm.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một vài hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới, đó là: Công tác tuyên truyền có thực hiện nhưng hiệu quả chưa như mong muốn, người dân chưa thật sự hiểu sâu, nắm rõ nội dung Chỉ thị. Nhận thức cấp ủy, chính quyền mặt trận và đoàn thể về công tác phối hợp khá tốt nhưng đi vào phối hợp để thực hiện nhiệm vụ cụ thể có lúc, có việc chưa nhịp nhàng, thiếu chủ động. Công tác quản lý chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại chưa triệt để nhất là quản lý trong các trường học.

Do vậy, cần phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa, phù hợp với điều kiện hiện nay; quan tâm công tác bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc; đẩy mạnh đầu tư các thiết chế văn hóa cho nhân dân. Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống phù hợp với từng đối tượng; kiên quyết bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào nhà trường và thế hệ trẻ. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng trong việc kiểm soát, ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào tỉnh nhà.

01.7.2020 c.png
Đ/c Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định “Tiên học lễ - Hậu học văn” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thể hiện vai trò đạo đức, lễ nghĩa trong giáo dục con người. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 29/6/2017 về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, văn hóa Việt Nam trong các trường học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang mang ý nghĩa rất quan trọng. Qua 03 năm triển khai, thực hiện, công tác giáo dục đạo đức, văn hóa, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường được quan tâm cả về phương pháp và nội dung.

Cấp ủy, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể quan tâm tuyên truyền, triển khai tích cực Chỉ thị số 31-CT/TU, công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội cũng được đề cao, thông qua nhiều cách làm thiết thực, nhiều mô hình hiệu quả được thực hiện. Trong 03 năm qua không có vụ việc bạo lực học đường gây dư luận hoặc gây hậu quả nghiêm trọng. Công tác theo dõi, nắm thông tin, tư tưởng, tình cảm của học sinh, sinh viên được quan tâm, thực hiện kịp thời; thường xuyên hướng dẫn kỹ năng sống cho các em.

Tuy nhiên công tác giáo dục phần lớn là tập trung cho mục tiêu dạy chữ, hạn chế trong dạy người nên công tác giáo dục đạo đức, văn hóa Việt Nam cho học sinh, sinh viên có thực hiện nhưng chưa đi vào chiều sâu. Một số phụ huynh thiếu sự quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, văn hóa Việt Nam cho con em khi ở nhà. Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội thiếu chặt chẽ. Việc nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, phản ánh và phối hợp định hướng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa đầy đủ, kịp thời.

Trong thời gian tiếp theo cần nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị 31 gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm trong Đảng bộ và Nhân dân. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Chú trọng tính thực tiễn, thực hành cho học sinh ngay từ những cấp học đầu tiên. Vai trò của gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, là tấm gương gần nhất cho các em. Đa dạng hóa các hình thức dạy và học đạo đức, văn hóa Việt Nam trong các trường học; xây dựng nội dung giáo dục đạo đức, lối sống theo hướng đề cao những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


 
Không có quảng cáo