Thông báo - Thư mời
Thông báo kết quả giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Ngã Bảy và Phụng Hiệp

[ Cập nhật vào ngày (12/09/2016) ] - [ Số lần xem: 5133 ]

Sáng ngày 08/9/2016, Đoàn Giám sát Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy (7 giờ 30 phút) và Huyện ủy Phụng Hiệp (9 giờ 30 phút) về Thông báo kết quả giám sát việc tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Thành phần Đoàn Giám sát có đồng chí Phạm Văn Hiệp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn và cùng các thành viên. Thay mặt Đoàn Giám sát, đồng chí Phạm Văn Hiệp thông qua Thông báo kết quả giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy (Thông báo số 17-TB/TU ngày 19/8/2016) và Huyện ủy Phụng Hiệp (Thông báo số 16-TB/TU ngày 19/8/2016). Theo Thông báo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận xét như sau:

Về ưu điểm: các địa phương đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghị quyết; việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, đã tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên tỷ lệ đạt 99%; về xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Thị ủy, Huyện ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xây dựng và triển khai các kế hoạch thực hiện 4 chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII của Ủy ban nhân dân tỉnh như: về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính quyền và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo; thực hiện chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020.

Tóm lại, Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy và Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp đã quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác tổ chức triển khai các nội dung Nghị quyết và có phân công cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy, Huyện ủy và các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; kịp thời nắm bắt tình hình việc tổ chức triển khai học tập ở cơ sở. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đúng thời gian qui định, đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng. Các đồng chí được phân công triển khai hầu hết đều có sự chuẩn bị nghiêm túc, báo cáo khá mạch lạc, có sự lồng ghép, liên hệ với tình hình thực tế đối với từng cơ quan, đơn vị. Hầu hết đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, chú ý lắng nghe, ghi chép những nội dung quan trọng.

Về hạn chế: công tác tổ chức, triển khai, quán triệt Nghị quyết có nơi chưa chu đáo; một vài đồng chí chưa thật sự nghiêm túc còn đi trễ, chưa đảm bảo thời gian học tập theo qui định; cơ sở vật chất phục vụ việc học tập còn khó khăn, sự phối hợp trong công tác tuyên truyền theo hệ thống dọc từ thị xã đến cơ sở của một vài đơn vị chưa đồng bộ, nhịp nhàng; có nơi còn lúng túng, chưa được quan tâm đúng mức; còn một vài đồng chí báo cáo viên triển khai chủ yếu là đọc tài liệu, ít liên hệ thực tế tình hình địa phương; công tác tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và nhân dân được quan tâm thực hiện, nhưng hiệu quả chưa cao, các hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng…

Về chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 7 nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện. Thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy, Huyện ủy Phụng Hiệp, đồng chí Bí thư đã nghiêm túc tiếp thu Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.Huỳnh Văn HoanhCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo