Thông báo - Thư mời
Hướng dẫn Số 08 -HD/BTCTU, ngày 10 tháng 10 năm 2014

[ Cập nhật vào ngày (12/02/2015) ] - [ Số lần xem: 20629 ]

Hướng dẫn Số 08 -HD/BTCTU, ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc Công tác nhân sự cấp uỷ tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII


Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 59 -KH/TU ngày 9 tháng 10 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hậu GiangTập tin đính kèm

Ban Tổ chức Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc