Chức năng - Nhiệm vụ

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

Lãnh đạo Ban

Lãnh đạo Ban gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 1980-QĐ/TƯ ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang.

Những vấn đề quan trọng cần thảo luận hoặc lấy ý kiến của tập thể Lãnh đạo Ban trước khi Trưởng ban quyết định:

1. Các chương trình, kế hoạch, biện pháp để triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định... chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

2. Các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch, các báo cáo sơ kết, tổng kết nghị quyết của Tỉnh ủy do Ban chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực nội chính, an ninh - quốc phòng và phòng, chống tham nhũng; các báo cáo thẩm định, đề xuất đối với các đề án, dự án khác có liên quan.

3. Đe xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp có liên quan đến cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; tham gia ý kiến trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh thuộc diện Tỉnh ủy quản lý trong các cơ quan nội chính và việc bổ nhiệm kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên, điều tra viên, thanh tra viên.

4. Chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ két, tổng kết công tác quý, 06 tháng, 09 tháng và hàng năm của Ban.

5. Kiện toàn tổ chức bộ máy; các quy chế, quy trình công tác của Ban; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đem vị trực thuộc; chế độ, chính sách áp dụng chung trong Ban.

6. Công tác tuyến dụng; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyến cán bộ; chủ trương đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; việc chuyển ngạch, nâng lương; cử cán bộ, công chức, nhân viên đi học tập, công tác; khen thưởng, kỷ luật; giải quyết cho thôi việc; và các chủ trương, biện pháp nâng cao đời sống cán bộ, công chức, nhân viên trong Ban.

7. Tham gia ý kiến với cấp ủy cơ quan, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong công tác chỉ đạo, xây dựng Chi bộ ừong sạch, vững mạnh.

8. Dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của Ban; chủ trương, kế hoạch xây dựng hoặc sửa chữa trụ sở làm việc, chi tiêu, mua sắm phương tiện, trang thiết bị cần bổ sung hoặc thay thế hàng năm của Ban.

9. Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ban.

10. Một số công việc quan trọng khác theo đề nghị của Trưởng ban hoặc các Phó Trưởng ban.

Trưởng ban

1. Trưởng ban là người đứng đầu cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về mọi mặt hoạt động của Ban theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ của Ban. Trưởng ban là chủ tài khoản cơ quan.

2. Quản lý, lãnh đạo, điều hành hoạt động của cơ quan (hoặc ủy quyền cho Phó trưởng ban khi vắng mặt tại cơ quan từ 01 ngày trở lên). Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng ban; chủ động phối họp với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền để xử lý các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban và các vấn đề khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Trực tiếp xử lý văn bản đến (duyệt, phân công). Khi đồng chí Trưởng ban vắng mặt tại cơ quan từ 01 ngày (dự họp, công tác, nghỉ việc riêng) sẽ do đồng chí Phó Trưởng ban phụ hách Văn phòng xử lý.

3. Khi Phó Trưởng ban vắng mặt thì Trưởng ban trực tiếp xử lý hoặc phân công Phó Trưởng ban khác xử lý thay công việc đã phân công cho Phó Trưởng ban đó, đồng thời Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban được phân công xử lý thay thông báo cho Phó Trưởng ban phụ trách lĩnh vực đó biết.

4. Triệu tập, chủ trì, kết luận các cuộc họp của Ban và lãnh đạo Ban; quyết định những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các Phó Trưởng ban. Trong trường hợp Trưởng ban không thể chủ trì thì ủy quyền cho một Phó Trưởng ban thay mặt Trưởng ban chủ trì, kết luận cuộc họp.

5. Quyết định những nội dung về công tác tổ chức, cán bộ của Ban.

6. Chỉ đạo hoặc trực tiếp xem xét, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan.

7. Là người phát ngôn đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban.

8. Thẩm quyền ký văn bản:

Trưởng ban ký các văn bản của Ban Nội chính Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; các văn bản theo thẩm quyền được giao.

Phó Trưởng ban

1. Thay mặt Trưởng ban phụ trách, chỉ đạo xử lý thường xuyên một số lĩnh vực công tác; phụ trách, chỉ đạo đơn vị thuộc Ban; giúp Trưởng ban hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng theo sự phân công của Trưởng ban. Chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Trưởng ban trong việc thực hiện trách nhiệm của Phó Trưởng ban và những công việc được phân công; cùng Trưởng ban chịu trách nhiệm tập thể về các hoạt động của Ban.

2. Kịp thời báo cáo Trưởng ban những vấn đề mới phát sinh thuộc lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách, những vấn đề mà các Phó Trưởng ban đã phối họp giải quyết nhưng còn có ý kiến khác nhau.

Do yêu cầu công việc, khi cần giao việc cho các đơn vị hoặc cán bộ, công chức, nhân viên thuộc các đơn vị do Phó Trưởng ban khác phụ trách thì cần trao đổi với Phó Trưởng ban đó. Khi được Trưởng ban phân công giải quyết công việc của Phó trưởng ban khác thì trao đổi kết quả giải quyết với Phó Trưởng ban đó.

3. Theo sự ủy nhiệm của Trưởng ban, Phó trưởng ban đại diện cho Ban Nội chính Tỉnh ủy dự các cuộc họp với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách.

4. Đối với lĩnh vực được phân công phụ trách: Định hướng công tác; chỉ đạo xử lý nội dung công việc chuyên môn; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ban và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

5. Báo cáo Trưởng ban khi đi công tác (hoặc nghỉ việc riêng) và đề nghị người xử lý công việc thay mình trong thời gian vắng mặt tại cơ quan (nếu thấy cần thiết).

6. Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc. Trưởng ban phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng ban, như sau:

6.1. Đồng chí Lê Ái Việt, Phó Trưởng ban phụ trách Văn phòng.

Lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

Thừa ủy quyền của Trưởng ban ký các khoản thanh, quyết toán thường xuyên, định kỳ của Ban, những vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan.

6.2. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mạnh, Phó Trưởng ban phụ trách Phòng Nghiệp vụ.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ.

6.3. Thẩm quyền ký văn bản của các Phó Trưởng ban:

Ký các báo cáo, thông báo, công văn... về những công việc được giao xử lý thường xuyên; thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban và các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản khác do Trưởng ban ủy quyền.

Ảnh liên kết

Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 193
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 193
Lịch làm việc
Chuyên mục chưa có tin hoặc bạn không có quyền xem tin trên chuyên mục này.
Quảng cáo
Không có quảng cáo