Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang

CƠ CẤU TỔ CHỨC


1. Đồng chí Huỳnh Hữu Kế : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch

2.  Đồng chí Huỳnh Văn Hùng:  Phó Chủ tịch Thường trực.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan:  Phó Chủ tịch Ủy viên Thường trực - Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo theo dõi công tác Mặt trận huyện Long Mỹ.

4. Đồng chí Đặng Văn Thọ: Phó Chủ tịch theo dõi công tác Mặt trận huyện Phụng Hiệp.

5. Đồng chí Lê Minh Đang: Phó Chủ tịch theo dõi công tác Mặt trận huyện Châu Thành A.

6. Đồng chí Đặng Văn Giai:  Ủy viên Thường trực - Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật theo dõi công tác Mặt trận huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy.

7. Đồng chí Hồ Hoàng Nguyên: Ủy viên Thường trực - Phó Chánh Văn phòng theo dõi công tác Mặt trận thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy.

8. Đồng chí Trần Minh Như: Ủy viên Thường trực - Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo theo dõi công tác Mặt trận huyện Long Mỹ.