Hội Nông dân tỉnh

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 Ban Chấp hành Hội Nông dân phân công chỉ đạo địa bàn:
 

1. Đồng chí Châu Minh Tiến, Chủ tịch;

2. Đồng chí Dương Quang Kiệm, Ủy viên Ban Thường vụ;

3. Đồng chí Đỗ Văn Mành, Ủy viên Ban Chấp hành;Chỉ đạo địa bàn 02 đơn vị: thị xã Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp.  

4. Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hương, Phó Chủ tịch Thường trực;

5. Đồng chí Phạm Tấn Dẫm, Ủy viên Ban Thường vụ;

6. Đồng chí Phạm Mỹ Phương, Ủy viên Ban Chấp hành; Chỉ đạo địa bàn đơn vị: thành phố Vị Thanh.

7. Trần Văn Trợ, Phó Chủ tịch Kinh tế;

8. Đồng chí Từ Văn Sĩ, Ủy viên Ban Thường vụ;

9. Đồng chí Huỳnh Đông Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành; Chỉ đạo địa bàn 02 đơn vị: huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A.

10. Đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt, Phó Chủ tịch Xây dựng Hội;

11. Đồng chí Nguyễn Văn Sum, Ủy viên Ban Thường vụ,

12. Đồng chí Lê Thị Tuyết Trinh, Ủy viên Ban Chấp hành; Chỉ đạo địa bàn 02 đơn vị: huyện Vị Thủy và  huyện Long Mỹ