Tin trong tỉnh
Thường trực Tỉnh ủy làm việc lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh về việc sát nhập 02 văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh

[ Cập nhật vào ngày (22/01/2021) ] - [ Số lần xem: 482 ]

Ngày 21/01/2021, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp, Sở Tài chính; Sở Nội vụ và các ban HĐND tỉnh; Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh.Việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh nhằm giảm đầu mối trực thuộc, hợp lý hóa cơ cấu tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh là cần thiết. Trên cơ sở đó, Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự thảo đề án gồm 02 phương án, cụ thể: Phương án 1 có 4 phòng chuyên môn như:  Phòng Công tác Đoàn đại biểu Quốc hội, Phòng Công tác HĐND tỉnh, Phòng Thông tin dân nguyện và Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị; Phương án 2 có 3 phòng chuyên môn gồm: Phòng Công tác Đoàn đại biểu Quốc hội, Phòng Công tác HĐND tỉnh và Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Huyến thống nhất Phương án 01 với 04 phòng chức năng; đồng thời, đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thành đề án để trình cấp thẩm quyền phê duyệt; ngoài ra, việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phải đáp ứng yêu cầu công tác nhiệm vụ công việc ngày càng tốt hơn; trên cở sở xây dựng các phòng phải đảm bảo theo tính phù hợp chức năng, nhiệm vụ. Khi thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phải tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong các cuộc hội nghị, họp.Đăng KhoaCác ý kiến của bạn đọc