Tin trong tỉnh
Hậu Giang: Tổ chức 19 điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3/2021

[ Cập nhật vào ngày (11/03/2021) ] - [ Số lần xem: 405 ]

Sáng ngày 11/3/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2021 bằng hình thức trực tuyến. Cả nước có 1.047 điểm cầu với 32.766 đại biểu tham dự. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì điểm cầu chính tại Hà Nội.


311.png
Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Tại Hậu Giang, tỉnh tổ chức 19 điểm cầu tham dự Hội nghị; trong đó, có 01 điểm cầu cấp tỉnh, 8 điểm cầu cấp huyện và 10 điểm cầu cấp xã. Đồng chí Phan Minh Chiến, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu cấp tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin chuyên đề: “Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19”. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin chuyên đề “Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới”. Trong báo cáo, đồng chí Nguyễn Huy Dũng nêu rõ: Năm 2020 là năm bản lề quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đây là năm dấu mốc của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, định hình tầm nhìn cho sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông trong 10 năm tới.

Phát biểu kết luận hội nghị và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng báo cáo viên cả nước đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tuyên truyền Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, báo cáo viên căn cứ bài phát biểu khai mạc, bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để tuyên truyền. Trong đó nhấn mạnh nội dung chủ yếu được Hội nghị Trung ương 2, khóa XIII thông qua như: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thống nhất việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước.

Hai là, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19”. Trong tuyên truyền cần nhấn mạnh những nỗ lực của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng trong việc tiếp cận vắc-xin Covid-19 nước ngoài từ rất sớm; đồng thời, thúc đẩy việc nghiên cứu, sản xuất vắc-xin Covid-19 trong nước. Theo lộ trình sẽ có đủ vắc-xin Covid-19 để tiêm cho người dân. 

Ba là, tuyên truyền chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số. Trong tuyên truyền cần khẳng định: chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số là một trong những khâu đột phá quan trọng để phát triển nền kinh tế Việt Nam trong tình hình mới, được đưa vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/06/2020 về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Chuyển đổi số là cuộc cách mạng chuyển đổi về mặt tư duy, nhận thức. 

Bốn là, tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong tuyên truyền nhấn mạnh những kết quả quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Đặc biệt là kết quả 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước; nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược sẽ triển khai thực hiện xuyên suốt trong nhiệm kỳ Đại hội XIII này…

Năm là, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa  XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong tuyên truyền cần bám sát hướng dẫn số 169 HD/BTGTW ngày 20/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong đó mở đợt tuyên truyền cao điểm từ nay đến tháng 4/2021, tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri…; kết quả hiệp thương đại biểu ứng cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Sáu là, tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) theo Hướng dẫn số 174-HD/BTGTW ngày 01/02/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương; tập trung tuyên truyền về 6 hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm.

Bảy là, tuyên truyền kết quả “Đối thoại 2045”. Tuyên tuyền nhấn mạnh: “Đối thoại 2045” có ý nghĩa quan trọng, là diễn đàn đối thoại thường niên giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ trí thức nhằm thúc đẩy các nỗ lực cải cách bền bỉ, liên tục, xuyên suốt, nhất quán nhằm sớm hiện thực hóa khát vọng Việt Nam 2045.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu lực lượng tuyên truyền cả nước tập trung một số nội dung khác như: Tuyên truyền Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Tuyên truyền Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030,…
Thanh HươngCác ý kiến của bạn đọc