Tin trong tỉnh
Hậu Giang ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

[ Cập nhật vào ngày (23/03/2021) ] - [ Số lần xem: 530 ]

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, ngày 18/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.Theo Chỉ thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, doanh nghiệp, nhà trường, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và  triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Chủ động làm tốt công tác chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn tổ chức triển khai, thực hiện tại địa bàn các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; vận động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động không tham gia đình công, lãn công trái pháp luật; tích cực tham gia bảo vệ bí mật nhà nước. Quan tâm chỉ đạo bảo vệ an toàn, an ninh trật tự tại các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, xã hội, nhất là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người lao động nước ngoài.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Xem xét lấy hiệu quả công tác xây dựng phong trào làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân; kết quả công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để bình xét thi đua, khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hàng năm.

Bên cạnh đó, quan tâm củng cố hệ thống tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho cán bộ làm công tác quản lý, đoàn thể trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Phân công cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kiêm nhiệm thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thường xuyên củng cố, kiện toàn về tổ chức, biên chế lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc,….

Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc