Tin trong tỉnh
Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

[ Cập nhật vào ngày (08/04/2021) ] - [ Số lần xem: 1309 ]

Chiều ngày 7/4, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết công tác quý I và triển khai chương trình công tác quý II/2021. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo.


Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Thái Thu Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Thu Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trương Thanh Bình, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cùng với các tập thể và cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị.

đại biểu tham dự.png
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các chi, đảng bộ trong toàn khối triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy khối. Các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tổ chức thực hiện tốt hơn việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều chỉnh bổ sung quy chế, cải tiến lề lối và phong cách làm việc; tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; công tác quản lý đội ngũ đảng viên chặt chẽ hơn; các phong trào thi đua được đẩy mạnh triển khai rộng khắp, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh toàn diện. Kết quả, qua 5 năm, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng nhiều mô hình mới, với cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác; qua đó, có 387 mô hình, cách làm hay; riêng năm 2020 có 22 mô hình, cách làm hay hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đóng thành tập và triển khai nhân rộng đến 98 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I/2021, các cấp ủy và đảng viên trong toàn đảng bộ khối đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện tốt công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực chuyên môn, góp phần cho việc lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng được quan tâm; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, Ban Chỉ đạo 35 hoạt động tích cực, hiệu quả; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoat ở cấp ủy, chi bộ, đảng bộ được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được cấp ủy thực hiện nghiêm túc; việc tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của cán bộ, đảng viên ngày càng tốt hơn. Hoạt động của các đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu, tạo nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm sáng tỏ hơn những kết quả qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện học tâp và làm theo gương Bác; vai trò của đảng ủy trong việc thực hiện sắp xếp bộ máy hợp ghép các chi bộ trực thuộc...

phát biểu cd.png
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã được trong thời gian qua. Thời gian tới đồng chí Lê Tiến Châu đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, nhất là 8 nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện Chỉ thị này; xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch, hướng dẫn và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện Chị thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TU của Tỉnh ủy “Về nâng cao trách nhiệm, rèn luyện đạo đức tác phong, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, công khai và dân chủ”. Tập trung khơi dậy ý trí khát vọng phát triển trong mỗi cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; tháo gỡ những lực cảng, những điểm nghẽn trong công việc. Từng cá nhân, nhất là cấp ủy, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt việc nêu gương, tự giác trong học tập và làm theo Bác; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nêu cao đạo đức công vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan và đơn vị; việc quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW không chỉ giới hạn trong phạm vi cán bộ, đảng viên mà cần phát ra hiệu ứng, một phong trào cho tất cả các tầng lớp nhân dân... Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, uốn nắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên được quán triệt từng nội dung chủ đề hằng năm, trong đó chú trọng việc làm theo Bác một cách thiết thực và có hiệu quả; qua đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định kỳ sơ kết, đánh giá và kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo Bác.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Đảng ủy Khối: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền và tham gia tích cực việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Quan tâm việc nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt cấp ủy, trên cơ sở nhân rộng mô hình, cách làm hay trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng mối quan hệ gần gũi, cơ chế báo cáo, trao đổi nhanh chóng kịp thời giữa Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với các tổ chức đảng trực thuộc, nhằm kịp thời nắm bắt và chỉ đạo giải quyết những khó khăn và vướng mắc mà các tổ chức đảng cần xin ý kiến; đặc biệt là tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; tình hình nội bộ các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức đảng và đảng viên theo chương trình kiểm tra, giám sát năm của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra đã đề ra. Quan tâm củng cố xây dựng các đoàn thể vững mạnh; tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể sinh hoạt và hoạt động; tăng cường công tác tạo nguồn, bồi dưỡng thanh niên ưu tú để phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng...

tang GK.png
Đồng chí Lê Công Lý và và đồng chí Trương Quốc Hải 
trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2016-2020

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho 20 tập thể và 100 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.


Tấn PhongCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết

Bản đồ hành chính

Quảng cáo


Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 486
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 486