Chính trị
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban xây dựng đảng và các đoàn thể tỉnh

[ Cập nhật vào ngày (27/02/2016) ] - [ Số lần xem: 2256 ]

Ngày 24/2, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với các ban xây dựng đảng và các đoàn thể tỉnh về việc xây dựng các nghị quyết, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.


Tại buổi làm việc, các ban xây dựng đảng và các đoàn thể tỉnh đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện nghị quyết, về tình hình sắp xếp, tổ chức bộ máy, biên chế và kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Đến nay, các ban xây dựng đảng và các đoàn thể tỉnh đã quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai phù hợp theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, đã tập trung tuyên truyền, quán triệt tạo sự đồng thuận cao trong tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền; xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2016, quy chế hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy: Đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII tại đơn vị mình. Xây dựng các chương trình, mục tiêu, kế hoạch gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng ban, đoàn thể. Thực hiện nghiêm các đề án được Tỉnh ủy phê duyệt. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung một số công việc như: Tăng cường ổn định tổ chức biên chế, tư tưởng chính trị, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, sinh hoạt trong đội ngũ cán bộ, công chức. Các ban xây dựng đảng và các đoàn thể phải nắm chắc nhiệm vụ của cấp trên giao để thực hiện tốt; tăng cường công tác phối hợp trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm; chủ động nắm vững công tác xây dựng đảng, phát triển đảng để nâng cao hiệu quả hoạt động. Chủ động tham gia có trách nhiệm trong phát triển kinh tế- xã hội và quốc phòng an ninh của tỉnh. Ba tháng một lần, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp với các ban, các đoàn thể để nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.
Kim NgânCác ý kiến của bạn đọc