Chính trị
Thực tiễn vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ tại Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

[ Cập nhật vào ngày (19/11/2019) ] - [ Số lần xem: 1939 ]

Trong những năm qua, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang luôn chú trọng công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ và sinh hoạt chuyên đề, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.


18.11a.png
Đảng viên Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối tham gia sinh hoạt chuyên đề Quý IV/2019

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang có 23 đảng viên. Thời gian qua, việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ được thực hiện tốt, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ và sinh hoạt chuyên đề luôn đảm bảo chất lượng, không hình thức và đi vào thực chất, qua đó góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng ủy Khối ngày thêm sâu rộng. Đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, việc chấp hành nội quy, giờ giấc làm việc đã được thực hiện nghiêm túc, việc xử lý giải quyết các công việc được kịp thời. Tinh thần, thái độ làm việc có chuyển biến tích cực rõ nét, tính chủ động, tự giác được nâng lên.

Phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ chi bộ và sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy chi bộ luôn quan tâm và tạo điều kiện để đảng viên phát huy dân chủ theo đúng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là: “Để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộng dân chủ”, “phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình”.

Qua thực tiễn, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang đã rút ra được một số kinh nghiệm như sau:

Một là, cấp ủy Chi bộ phải bám sát nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 21/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên để nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình, phương pháp tổ chức buổi sinh hoạt Đảng, từ đó có sự vận dụng đúng đắn, phù hợp tại đơn vị mình. Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Lấy ý thức tự giác tham gia sinh hoạt Chi bộ của đảng viên làm thước đó trong đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hằng năm.

Hai là, Bí thư Chi bộ ngoài việc chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, thông báo trước về nội dung, thời gian, địa điểm cho đảng viên biết để chủ động sắp xếp công việc, dự sinh hoạt và chuẩn bị ý kiến phát biểu theo nội dung Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU, ngày 09/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang về “Một số vấn đề về sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề trong các loại hình chi bộ” và Quy định số 1968-QĐ/TU, ngày 21/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về “Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ” thì cần xác định và chọn những việc cụ thể liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ để bàn biện pháp giải quyết, phân công đảng viên chuẩn bị chuyên đề sinh hoạt. Nếu cần thiết thì đưa vào Nghị quyết để thống nhất thực hiện.

Ba là, cần xác định những nội dung trọng tâm khi sinh hoạt Chi bộ để có sự tập trung, thu được nhiều ý kiến tham gia của đảng viên. Đồng thời lồng ghép các nội dung tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua những minh chứng cụ thể từ thực tiễn; hoặc nghiên cứu áp dụng việc phân công luân phiên cho mỗi đảng viên sưu tầm và kể những mẩu chuyện về tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh để tập thể đảng viên cùng nghe và rút ra bài học cho bản thân nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên.

Bốn là, cấp ủy Chi bộ phải là những đồng chí thật sự gương mẫu trong sinh hoạt, là trung tâm của sự đoàn kết. Phải quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, là tấm gương tiêu biểu để đảng viên học tập, noi theo. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Chi bộ phải thật sự dân chủ trong phê bình và tự phê bình. Tạo điều kiện để đảng viên thể hiện chính kiến của mình, phải khách quan trong đánh giá, góp ý xây dựng đảng viên. Khuyến khích đảng viên tranh luận dựa trên nguyên tắc “tập trung dân chủ”, đảng viên có quyền phát biểu, thể hiện quan điểm riêng, nhưng khi Chi bộ đã biểu quyết thông qua thì phải chấp hành. Bên cạnh đó, Chi ủy cũng cần có thái độ cầu thị, tiếp thu ý kiến từ đảng viên để xây dựng Chi bộ luôn trong sạch vững mạnh.

Năm là, Chi uỷ cần bố trí thời gian sinh hoạt chuyên đề thích hợp, có thể trong hoặc ngoài giờ hành chính để các đồng chí đảng viên chủ động và không ảnh hưởng đến công tác chuyên môn.

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang luôn xác định: Nâng cao chất lượng sinh lệ và sinh hoạt chuyên đề chính là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Theo đó, việc tham gia sinh hoạt lệ Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của mỗi đảng viên, là nơi để đưa ra sáng kiến, ý kiến xây dựng Đảng, góp phần xây dựng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng hiện nay.
Lê Văn HóaCác ý kiến của bạn đọc