Chính trị
Kết quả bước đầu trong thực hiện Văn phòng cấp ủy phục vụ chung theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương tại Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang

[ Cập nhật vào ngày (08/05/2020) ] - [ Số lần xem: 983 ]

Trong những năm qua, Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được sắp xếp, kiện toàn; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước.


Việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay để thực hiện có hiệu quả một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đặc biệt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế về đổi mới, Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang đã xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy trong đó có đề ra nhiệm vụ phục vụ chung công tác tài chính, quản trị, văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 1683-QĐ/TU ngày 28/5/2019. Ngày 01/7/2019, Văn phòng Tỉnh ủy đã thực hiện phục vụ chung đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy. Qua gần 01 năm thực hiện cho thấy việc phục vụ chung mang lại hiệu quả bước đầu. Công tác quản lý tài chính, quản trị, văn thư, lưu trữ về một đầu mối đã tinh giản biên chế kế toán, lái xe, văn phòng tại các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; việc quản lý tài chính, tài sản được thống nhất, chặt chẽ, công tác quyết toán được kiểm tra ngay từ khâu thanh toán, đồng nhất trong thực hiện chi trả chế độ, chính sách, giảm thời gian cho việc tổng hợp báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản, phương tiện cho các đơn vị hoạt động và phục vụ cấp ủy.


8.5.20.png

Đ/c Huỳnh Thanh Tạo-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo công tác văn phòng cấp ủy phục vụ chung


Từ kết quả đạt được, việc tiếp tục tinh gọn và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, tài sản phục vụ chung tại Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang được xác định là cần thiết. Do đó, đầu năm 2020 Văn phòng cấp ủy đã mạnh dạn tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuyển đơn vị dự toán Báo Hậu Giang là đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy về trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Tháng 03/2020 Văn phòng Tỉnh ủy được giao nhiệm vụ phục vụ chung Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (sau khi thực hiện hợp nhất Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh). Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục cho chủ trương chấm dứt hoạt động đối với đơn vị dự toán cấp II trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy (cấp I) là Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy, chuyển toàn bộ số dư dự toán năm 2020 của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy điều hành. Việc thực hiện một cấp ngân sách trong quản lý tài chính, tài sản phục vụ chung đã giảm bớt thủ tục trong công tác quản lý và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đến thời điểm này, cơ chế một cấp ngân sách trong quản lý tài chính, tài sản phục vụ chung tại Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang dần đã đi vào ổn định, đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương.

Trong thời gian tới, để phát huy được hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang phải chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề cần bổ sung trong công tác quản lý ngân sách, đổi mới cơ chế quản lý, nhất là cơ chế tự chủ; thường xuyên coi trọng việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng; Luật Ngân sách, các chế độ tài chính kế toán, các quy định về kế toán và quyết toán ngân sách một cách tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống “tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc” không ngừng học tập, nâng cao trình độ kiến thức, cùng với tinh thần Đoàn kết - Phục vụ - Tận tâm tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang quyết tâm không ngại khó khăn, vượt qua thử thách, phấn đấu học tập, linh hoạt, sáng tạo tham mưu phục vụ cấp ủy ngày càng chu đáo, hiệu quả. 

 

Tin: Diễm Lệ Ảnh: Bảo TrânCác ý kiến của bạn đọc