Chính trị
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (22/01/2021) ] - [ Số lần xem: 676 ]

Ngày 21/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.


Việc ban hành Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ cũng như giá trị của tài liệu lưu trữ. Đồng thời, đưa công tác văn thư, lưu trữ của các cấp, các ngành đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước và thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác này.

22.1.2021.png
Công tác văn thư, lưu trữ được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện trong nhiều năm qua

Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện các nội dung sau:

Về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của ngành, cơ quan, tổ chức về công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới theo đúng thẩm quyền các văn bản quản lý và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức, nhân viên thuộc lĩnh vực này; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan; nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Về quản lý tài liệu tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh: Hướng dẫn công chức, viên chức lập hồ sơ công việc và thực hiện kế hoạch thu thập tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh; thực hiện chỉnh lý tài liệu theo yêu cầu của Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo quy định của pháp luật; thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ sau khi đã lập hồ sơ hoàn chỉnh và xây dựng dữ liệu đặc tả; bố trí kho lưu trữ và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ; công bố, giới thiệu về tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh với các hình thức như trưng bày, triển lãm, viết bài, xuất bản sách giới thiệu tài liệu lưu trữ,... trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện truyền thông xã hội.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm để các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cần tập trung quản lý, chỉ đạo thực hiện trong năm 2021, cụ thể: Sắp xếp tổ chức bộ máy về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật; hoàn thiện Hệ thống quản lý tài liệu điện tử theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm lập hồ sơ điện tử trên hệ thống và nộp hồ sơ điện tử vào Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; xây dựng, hoàn thiện Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại cơ quan, địa phương đảm bảo thực hiện nhiệm vụ lưu trữ, tổ chức sử dụng hồ sơ điện tử trên hệ thống và giải pháp tích hợp, kết nối liên thông để trích xuất nộp lưu hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử; thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ, nộp lưu tài liệu và tích hợp dữ liệu theo lộ trình quy định tại Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu quản lý và thực hiện các nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ điện tử của các cơ quan, tổ chức khi triển khai, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc