Chính trị
Tâm huyết của Bí thư Tỉnh ủy và trách nhiệm của chúng ta

[ Cập nhật vào ngày (04/05/2021) ] - [ Số lần xem: 1548 ]

THƯ KÊU GỌI HIẾN KẾ – TÂM HUYẾT CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY

VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA

---------------

1. Khát vọng phát triển của Tỉnh nhà

Theo Nghị quyết Đại hội, mục tiêu giai đoạn 2020-2025 của tỉnh là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên công nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững; khuyến khích đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá”[[1]].

Đồng thời, Nghị quyết Đại hội cũng định vị 03 nhiệm vụ đột phá chiến lược, đảm bảo cho mục tiêu nhiệm kỳ đạt thành tựu cao nhất, đó là (1) Xây dựng hoàn thành và thực hiện nghiêm Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Tập trung công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách của địa phương, đặc biệt là hệ thống cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã theo hướng ưu đãi, cạnh tranh so với các địa phương khác, dễ tiếp cận, chi phí thấp; (3) Thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, gắn với xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực, phát triển đô thị thông minh kinh tế số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội; xây dựng bộ máy chính quyền từ Tỉnh tới cơ sở tinh gọn, hoạt động minh bạch, hiệu lực, hiệu quả với phương châm kiến tạo, đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất đạo đức, tâm huyết vì sự phát triển của Tỉnh, đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới[[2]].

Mục tiêu và nhiệm vụ đột phá được xác định trong Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh đã thể hiện rõ khát vọng phát triển hết sức to lớn, tốt đẹp của một Hậu Giang đang sẵn sàng vươn mình ngang tầm với khu vực và cả nước.

2. Khó khăn còn nhiều, rất cần hiến kế

Tuy nhiên, ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ (2021), Hậu Giang vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trên nhiều mặt: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nguồn lực đầu tư còn hạn chế; nguồn nhân lực còn yếu, thiếu lao động chất lượng cao; tình hình biến đổi khí hậu, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn, các loại dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp; một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang có biểu hiện ỷ lại, tư duy và hành động theo lối mòn, ngại đổi mới sáng tạo và thiếu niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương[[3]]. Nhưng không vì khó khăn mà thoái chí, chùn bước. Bởi lẽ, “khó khăn không phải là thứ sinh ra để làm chùn bước chân của chúng ta, nó là bài kiểm tra tinh thần nhẫn nại và ý chí vươn lên của những con người có bản lĩnh và giàu trí tuệ, làm cho kết quả đạt được trở nên tốt đẹp hơn và ý nghĩa sâu sắc hơn”[[4]].

Tỉnh ủy đã giá đúng những thách thức, khó khăn của tỉnh nhà, cầu thị trong huy động sức mạnh trí tuệ của Nhân dân, góp thêm nguồn lực thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu nhiệm kỳ đề ra. Do vậy, ngày 23/4/2021, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, có Thư kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiến kế ý tưởng, giải pháp mới, mang tính đột phá mà tỉnh cần thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 vì mục tiêu cụ thể “là đưa Hậu Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực, đây không phải là một món quà có sẵn mà là mục tiêu đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chúng ta và những thế hệ tiếp theo phải hết sức nỗ lực, phấn đấu đạt được”[[5]]. Đây là thời điểm rất cần đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tỉnh nhà nghiên cứu để hiến kế ý tưởng, đóng góp phương thức, giải pháp hiệu quả, mang tính đột phá, tầm cỡ địa phương và khu vực nhằm sớm đưa Hậu Giang vươn lên tầm phát triển khá trong khu vực.

Với mục tiêu phấn đấu, khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo mà Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, trao gửi trong Thư kêu gọi, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Hậu Giang cần nghiên cứu hiến kế ý tưởng trên mọi mặt của đời sống xã hội, bao gồm lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,… trong đó đặc biệt chú trọng đến giải pháp thực hiện nhiệm vụ đột phá về quy hoạch, hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; quan tâm đóng góp những vấn đề lớn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả[[6]].

3. Ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động

Thực hiện hiệu quả tâm huyết của Bí thư Tỉnh ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Hậu Giang phải bám sát phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho tỉnh nhà. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

Một là, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phải nuôi dưỡng cho mình ý chí khát vọng vươn lên[[7]]. Ý chí khát vọng vươn lên trong mỗi con người không tự nhiên mà có, nó được ươm mầm, vun bồi, nuôi dưỡng và phát triển ngay trong chính quá trình lao động sản xuất. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phải có bản lĩnh để theo đuổi khát vọng phát triển; có niềm tin và có sức mạnh ý chí, nghị lực để lao động, học tập nhằm phát triển toàn diện bản thân, nâng cao năng lực làm việc ngày một tốt hơn; năng động, đổi mới sáng tạo tìm tòi ra hướng tư duy mới, phương pháp hành động mới, để mỗi sản phẩm tạo ra chất lượng tốt hơn, cống hiến được nhiều nhất, tốt nhất cho xã hội.

Hai là, tận tụy, hăng say trong lao động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách[[8]]. Ngay trong ý chí khát vọng vươn lên đã yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phải nêu cao ý thức trách nhiệm trong lao động; phải sẵn sàng có những suy nghĩ linh hoạt, đổi mới vượt ra ngoài khuôn khổ của thói quen, kinh nghiệm còn mang tính bảo thủ, trì trệ, trông chờ, ỷ lại; phải chủ động, tích cực nhận nhiệm vụ và chịu trách nhiệm với những kết quả mang lại; thắng không kiêu, bại không nãn, luôn nêu cao ý thức tự học, tự rèn nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực xã hội, trình độ chuyên môn sâu sắc, nâng cao tư duy khái quát, tầm nhìn chiến lược, chủ động, tích cực lựa chọn phương thức phù hợp để hiến kế ý tưởng cho tỉnh; có sự bình tĩnh, khéo léo ứng xử, khắc phục và vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống và công tác.

Ba là, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung, cống hiến để xây dựng quê hương Hậu Giang giàu đẹp, văn minh, người dân hôm nay và thế hệ mai sau có cuộc sống ấm no, hạnh phúc[[9]]. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động quyết tâm khai thác, phát huy và tranh thủ sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đã, đang và sẽ có để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Trong suốt quá trình này phải kiên trì, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, cục bộ địa phương… cũng như tỉnh táo, sáng suốt vượt lên sự cám dỗ của lợi ích vật chất, tinh thần hời hợt, nhất thời, trước mắt.

Thư kêu gọi hiến kế của Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định yêu cầu phát triển khách quan của Tỉnh nhà, phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước; là tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của lãnh đạo Tỉnh; là nghĩa vụ, cơ hội, điều kiện để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động khẳng định trí tuệ, trách nhiệm của mình với quê hương. Tất cả chúng ta hãy chung tay vì mục tiêu xây dựng Hậu Giang năng động sáng tạo, giàu đẹp, văn minh trong tương lai gần nhất.[1], 2.  Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV.

 [3],4,5. Lê Tiến Châu-UVBCHTW, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: Thư gửi các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Hậu Giang (23/4/2021).

 [6],7. Lê Tiến Châu-UVBCHTW, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: Thư gửi các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Hậu Giang (23/4/2021).  

 [8],9. Lê Tiến Châu-UVBCHTW, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: Thư gửi các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Hậu Giang (23/4/2021). 
Huỳnh Thanh HiếuCác ý kiến của bạn đọc