Chính trị
HG: Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

[ Cập nhật vào ngày (07/05/2021) ] - [ Số lần xem: 562 ]

Sau một ngày rưỡi làm việc với tinh thần nghiêm túc, đổi mới, trách nhiệm, sáng ngày 6/5, Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Tỉnh ủy tổ chức đã hoàn thành các nội dung đề ra, kết thúc thành công tốt đẹp.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc của các đại biểu.

tiến châu phát biểu.png
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao trên địa bàn toàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần tổ chức tốt việc học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của toàn Đảng bộ.

bí thư triển khai.png
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy triển khai chuyên đề Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII

Ngoài ra, đồng chí Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Phải quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; nắm vững những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản, nội dung mới và cốt lõi trong các văn kiện Đại hội. Tiếp tục triển khai tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng ở địa phương, đơn vị cho các đồng chí cán bộ, đảng viên chưa được dự hội nghị. Sau hội nghị này, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội, có sự thống nhất với nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và của cấp mình, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ; đồng thời các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng, báo cáo viên các cấp và tuyên truyền ở cơ sở đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng…

Anh-KhôiCác ý kiến của bạn đọc