Tin kinh tế
Chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính

[ Cập nhật vào ngày (23/12/2020) ] - [ Số lần xem: 544 ]

Trong năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong Tỉnh đã thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) một cách toàn diện và hiệu quả. Kết quả này góp phần không nhỏ phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


CCHC nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, cơ chế, chính sách phù hợp với thời kỳ đổi mới, trước hết là các thể chế về kinh tế, về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính; đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tính cục bộ trong việc chuẩn bị, soạn thảo văn bản; đề cao trách nhiệm của từng cơ quan trong xây dựng văn bản, phát huy tính dân chủ, huy động trí tuệ của Nhân dân để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật theo hướng công khai, đơn giản, thuận tiện, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Nhận thức tầm quan trọng của công tác cải cách thể chế góp phần thực hiện công tác CCHC ở địa phương, thời gian qua, Tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên, đồng bộ các hoạt động liên quan đến công tác này. Qua đó, công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện đúng quy định, chất lượng ngày càng cao.

18.12z.jpg
Bộ phận một cửa ở huyện Phụng Hiệp luôn tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức và doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết hồ sơ hành chính

Tại Hậu Giang, công tác cải cách thủ tục hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Toàn Tỉnh đã thực hiện đạt 100% một cửa, một cửa liên thông. Đặc biệt, triển khai kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, kết quả đến nay, đã tổ chức chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ và trả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại Bưu điện đối với 11/13 đơn vị.

Ngoài ra, Tỉnh thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; công tác quản lý biên chế được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được quan tâm. 

Cùng với đó, cải cách tài chính công trên địa bàn Tỉnh được quan tâm, chỉ đạo, điều hành tập trung, chặt chẽ, xuyên suốt đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong thời kỳ đổi mới. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Tỉnh thuộc diện bắt buộc đã thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính 100%. Việc thực hiện tự chủ của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp càng nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, tăng cường sự giám sát của cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng biên chế, kinh phí để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tạo sự chủ động phân bổ tài chính theo nhu cầu, từng bước hạn chế sự bao cấp, sự trông chờ vào trợ cấp của cấp trên, của nhà nước; mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công, thúc đẩy các đơn vị chủ động hơn trong việc chuyển đổi cơ chế hoạt động, tích cực khai thác nguồn thu, đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong đơn vị, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhiều hơn các dịch vụ công có chất lượng cao. Kết quả này đã góp phần thúc đẩy khu vực sự nghiệp công phát triển nhanh và mạnh mẽ, nâng cao được chất lượng dịch vụ công và tạo điều kiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước có thêm nguồn lực chăm lo tốt hơn các đối tượng chính sách.

18.12x.jpg.jpg
Vận hành hệ thống thông tin, Trung tâm giám sát,điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang

Xác định là một trong những giải pháp căn cơ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, Tỉnh đã triển khai hàng loạt các hệ thống, phần mềm hiện đại hóa hành chính như: Tổng đài CCHC và zalo để phản ánh thủ tục hành chính; phần mềm Quản lý văn bản được các đơn vị khai thác có hiệu quả giúp việc tra cứu, khai thác văn bản được thuận lợi, nhanh chóng. Triển khai ứng dụng di động Hậu Giang (phản ánh hiện trường, đặt lịch khám, chữa bệnh, giám sát môi trường,…) các dịch vụ y tế thông minh và giáo dục thông minh; hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, quy trình nghiệp vụ và các tiện ích, thuật toán dự báo các chỉ tiêu kinh tế xã hội của Tỉnh; cung cấp và sử dụng chứng thư số; phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; phần mềm khám, chữa bệnh; phần mềm quản lý hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang; hệ thống họp trực tuyến được triển khai sử dụng ổn định, hiệu quả từ Tỉnh đến cơ sở; cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống Một cửa điện tử triển khai tại 100% cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã. 

Triển khai các dịch vụ Đô thị thông minh: Hệ thống ứng dụng di động tỉnh Hậu Giang triển khai các chức năng như phản ánh hiện trường các nội dung theo các lĩnh vực an ninh trật tự, hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục, điện chiếu sáng; lịch công tác, thông tin cảnh báo; hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng; hệ thống giám sát an ninh công cộng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Tỉnh vẫn còn một vài hạn chế, cụ thể: Một số đơn vị triển khai thực hiện mô hình sáng kiến trong CCHC còn chậm; việc rà soát thể chế, tham mưu thể chế nhất là các chính sách đặc thù của Tỉnh có thực hiện nhưng chưa hiệu quả, chưa đạt yêu cầu. Công tác tổ chức sắp xếp bộ máy còn chậm; tinh giảm biên chế còn gặp nhiều khó khăn; đánh giá, xếp loại công chức, viên chức chất lượng cần nâng lên,… Một số đơn vị sự nghiệp chưa chủ động trong việc tạo các nguồn thu hợp pháp để góp phần giảm chi từ ngân sách; việc cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp còn chậm; mức độ sẵn sàng của các phần mềm dùng chung của Tỉnh chưa cao: còn xảy ra sự cố đường truyền, lỗi kỹ thuật;…

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới, cần thực hiện các nội dung sau: Tăng cường công tác tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu để mỗi cán bộ, công chức, viên chức thấy được vai trò trách nhiệm của mình đối với công tác CCHC của Tỉnh nói chung và địa phương nói riêng. Phát huy tính hiệu quả của các mô hình để nhân rộng, áp dụng triển khai trên địa bàn Tỉnh. Ngoài ra, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước như khai thác hiệu quả cổng dịch vụ công trực tuyến; triển khai họp không giấy, tăng cường ký số để tiến đến số hóa các hồ sơ hành chính. Đặc biệt, tập trung nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân vào sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước làm cơ sở đánh giá hoạt động của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức,..
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo