Tin kinh tế
Phát triển nông nghiệp và nông thôn, nâng cao đời sống nông dân sau 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW

[ Cập nhật vào ngày (06/01/2021) ] - [ Số lần xem: 479 ]

Qua 20 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tại Hậu Giang đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân đối với vai trò, vị trí của Hội Nông dân trong sự phát triển của địa phương, đất nước. 

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã kịp thời ban hành nhiều chính sách chăm lo, hỗ trợ cho nông dân, đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn, định hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân tham gia chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức các hội nghị gặp gỡ, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên trong Tỉnh.

Tỉnh thường xuyên quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết quả, đã xây dựng và sửa chữa hơn 27.074 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, mái ấm nông dân,… trị giá hơn 412 tỷ đồng, xây dựng nhiều công trình phúc lợi, mô hình cánh đồng lớn với 6.467ha, có 5.553 hộ nông dân tham gia,… Từ đó, vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ngày càng được thể hiện rõ, bước đầu phát huy tác dụng, tăng niềm tin, sự phấn khởi và sự gắn bó của hội viên, nông dân đối với tổ chức Hội. Vị thế của Hội Nông dân ngày càng được nâng lên rõ nét. Hoạt động của Hội Nông dân từng bước có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, chủ động hơn trong công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng; công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân được quan tâm đổi mới, bám sát vào các sự kiện, nhiệm vụ quan trọng của đất nước, của Tỉnh.

Ngoài ra, Tỉnh kịp thời cụ thể hóa, ban hành các chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh; quy hoạch các vùng sản xuất lớn, chuyên canh, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các cơ sở sản xuất giống, chuyển đổi giống, cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường và xuất khẩu; xây dựng và mở rộng các vùng sản xuất rau, màu, cây ăn trái, chăn nuôi,... theo hướng chuyên canh tập trung; tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; định hướng các vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao, phù hợp nhu cầu thị trường; thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông, thực hiện nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới ngày càng phù hợp và hiệu quả; xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn.

5.1a.png
Nhiều hộ gia đình nhận được hỗ trợ chi phí đầu tư trong sản xuất nông nghiệp

Cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân thường xuyên thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất kinh doanh trong hội viên, nông dân; xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình làm ăn kinh tế, tổ hợp tác kinh tế; hỗ trợ 152 dự án về trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ cho hơn 1.200 hộ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, với tổng dư nợ trên 37 tỷ đồng, qua đó giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các cấp Hội thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, tổ chức cho nông dân tham quan, học tập các mô hình hiệu quả ở trong và ngoài Tỉnh; thực hiện nhiều dịch vụ hỗ trợ, cung ứng vật tư nông nghiệp, xây dựng thương hiệu nông sản; vận động, hướng dẫn nông dân thực hiện các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, xây dựng mô hình chuỗi giá trị; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, đặc sản Hậu Giang.

Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp phát động hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”,… thực hiện phương châm “Vận động nông dân đi đôi với hỗ trợ nông dân”, các cấp Hội đã bám sát cơ sở, vừa vận động, vừa tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ giúp đỡ vốn cho hội viên nông dân phát triển sản xuất; phối hợp với các ban ngành, các doanh nghiệp, các nhà khoa học tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo quy trình VietGAP,... Kết quả đến nay, có 51.829 hộ/131.993 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 39,26% so với hộ nông dân, nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và giá trị sản phẩm. Các phong trào thi đua của Hội Nông dân ngày càng nâng cao chất lượng, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương thu hút hội viên và Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng; quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và Nhân dân; tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tuy nhiên, công tác phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đôi lúc chưa thật sự đi vào chiều sâu; vai trò tham mưu của một số tổ chức Hội Nông dân, nhất là ở cơ sở cho cấp ủy đảng tuy có chủ động hơn trước nhưng có lúc, có nơi chưa kịp thời, chất lượng chưa cao; công tác phản biện xã hội còn hạn chế; việc nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân có lúc chưa thường xuyên, kịp thời. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân tuy có quan tâm đổi mới nhưng vẫn còn chậm; chất lượng phong trào từng lúc, từng nơi chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của hội viên, nông dân; đời sống của một bộ phận cán bộ Hội ở cơ sở và hội viên, nông dân còn gặp nhiều khó khăn,...

Để Hội Nông dân các cấp trong Tỉnh thực sự là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong tổ chức Hội Nông dân. Quan tâm gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với hội viên và Nhân dân. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt đảm bảo cho hoạt động của Hội Nông dân phù hợp với chức năng và yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Hỗ trợ cho hội viên, nông dân xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng sản phẩm OCOP,… Hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản; liên kết, hợp tác các nhóm hộ hội viên, nông dân với nhau cùng sản xuất một sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa. 
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo