Tin kinh tế
Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

[ Cập nhật vào ngày (18/02/2021) ] - [ Số lần xem: 171 ]

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các tổ chức kinh tế tập thể, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của kinh tế tập thể; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, tiếp tục xây dựng hoàn thiện chính sách phát triển nông nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Ngày 04/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. (Nghị quyết số 134/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể).

Mô hình sản xuất tập thể đã giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo, cải thiện cuộc sống.jpg
Mô hình sản xuất tập thể đã giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo, cải thiện cuộc sống

Nội dung triển khai thực hiện tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh đối với công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và Nhân dân về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là hợp tác xã kiểu mới.

Thực hiện công tác đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể bằng việc xây dựng các mô hình liên kết sản xuất giữa các tổ chức hợp tác theo chuỗi giá trị, từng bước hình thành các cụm sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến và du lịch sinh thái cộng đồng nhằm gia tăng chuỗi giá trị nông sản đặc thù của địa phương, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống hộ thành viên. Khuyến khích phát triển hợp tác xã trong các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; từng bước hình thành các cụm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến. Ngoài ra, khuyến khích các hợp tác xã xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất ứng dụng công nghệ tiên tiến, áp dụng quy trình sản xuất, đảm bảo yêu cầu chất lượng sản phẩm, có giá trị gia tăng cao. Hướng dẫn các hợp tác xã xây dựng phương án đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất, bảo quản và chế biến nông sản. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; khuyến khích, tạo điều kiện giúp các hợp tác xã chủ động vươn lên, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý điều hành để hoạt động có hiệu quả; từng bước hình thành và phát triển các Liên hiệp hợp tác xã để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012, các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Kết luận 70-KL/TW và các chủ trương của Tỉnh nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong hỗ trợ, khuyến khích và giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời tham gia tư vấn, hỗ trợ, giám sát, phản biện việc triển khai thực hiện phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo