Tin kinh tế
HG: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

[ Cập nhật vào ngày (12/08/2021) ] - [ Số lần xem: 332 ]

Sáng ngày 12/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh chủ trì Hội nghị.


Năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Công tác tuyên truyền, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, thực hiện tốt,... Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đảm bảo các nguyên tắc, quy trình, quy định. Qua đó, các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong năm, tỉnh Hậu Giang được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua hạng nhất trong thực hiện giao ước thi đua cụm các tỉnh Tây Nam bộ; 08 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì, ba; 08 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 54 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và nhiều danh hiệu cao quý khác…

12.8a.png
Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT và các đại biểu tham dự Hội nghị

Tuy nhiên, các phong trào thi đua yêu nước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là, phong trào thi đua chưa thật sự đổi mới, thiếu tính sáng tạo; công tác kiểm tra, giám sát thi đua còn nhiều bất cập, chưa có sự tập trung thường xuyên trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và cổ vũ động viên các phong trào thi đua…

12.8.png
Đồng chí Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh đánh giá cao những đóng góp to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong năm 2020. Để thực hiện phong trào thi đua đạt kết quả tốt hơn trong năm 2021, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh đề nghị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng và chính quyền trong công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể nhân dân, để công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục là nền tảng vững chắc trong sự phát triển, có sự lan tỏa và hiệu quả trong toàn xã hội; đẩy mạnh gắn kết thực hiện thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thứ hai, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu, rộng trong toàn hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025. Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về tầm quan trọng của thi đua và khen thưởng, trong đó thi đua là mục tiêu, khen thưởng là động lực để phát triển; công tác thi đua khen thưởng phải bám sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của cơ quan và của từng đơn vị. Thứ tư, tiếp tục xây dựng các phong trào thi đua thiết thực, bền vững và các điển hình tiên tiến đảm bảo thực hiện đồng bộ cả 4 khâu “phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhận rộng”. Thứ năm, chú trọng về nội dung, mục tiêu phong trào thi đua phải được cụ thể hóa, phù hợp với thực tế cho việc tổ chức và hoạt động của các đơn vị, địa phương. Thứ sáu, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp, các khối, cụm thi đua của tỉnh, đồng thời các đơn vị được giao cụm trưởng, khối trưởng phải thể hiện tinh thần khách quan, công bằng. Thứ bảy, Giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đề ra kế hoạch triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; tích cực tham gia phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhất là cán bộ trực tiếp công tác và quần chúng nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, tôn vinh gương người tốt, việt tốt, các sáng kiến, các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để biểu dương nhân rộng. Thứ tám, thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kiến thức trình độ đội ngũ cán bộ, viên chức chuyên trách về công tác thi đua, khen thưởng. Thứ chín, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh và Cục Thống kê của tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh định kỳ kiểm tra uốn nắn những mặt còn khó khăn, hạn chế; cuối năm tổ chức đoàn kiểm tra sau khi các địa phương, đơn vị đánh giá để chấm điểm thi đua.Tấn PhongCác ý kiến của bạn đọc