Văn hóa xã hội
Hậu Giang: Tăng cường nhiều giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa

[ Cập nhật vào ngày (19/11/2020) ] - [ Số lần xem: 583 ]

Nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, quản lý, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn, đồng thời thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch triển khai trong ngành, lĩnh vực và địa bàn quản lý; hoàn thành trước ngày 30/11/2020, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; trong đó, tập trung chỉ đạo, yêu cầu thực hiện một số hoạt động cụ thể như sau:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần; không sử dụng bangrol, khẩu hiệu, chai, ly, ống hút, chén nhựa,... dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. Gương mẫu thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ngay tại công sở; khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu để làm cơ sở nhân rộng cho các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực và địa bàn quản lý; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức, cá nhân có liên quan phát động thực hiện các phong trào thiết thực và hiệu quả về bảo vệ môi trường, vận động người dân hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường.

Văn phòng Tỉnh ủy dùng bình nước thủy tinh thay thế chai nước nhựa trong tất cả các cuộc họp, hội nghị..jpg
Văn phòng Tỉnh ủy dùng chai nước thủy tinh thay thế chai nước nhựa trong tất cả các cuộc họp, hội nghị

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg; các văn bản của Trung ương liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 438/KH-UBND ngày 04/3/2019 về việc triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và triển khai thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, hướng dẫn phân loại rác thải tại các công sở, trường học, cơ sở y tế và các khu vực công cộng. Nhất là, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện xã hội hóa, huy động nguồn lực của cộng đồng, doanh nghiệp cho các hoạt động giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa.

Đồng thời giao các sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị gắn với chức năng nhiệm vụ của ngành quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đưa nội dung giáo dục nhận thức về bảo vệ môi trường nói chung, tác hại của chất thải nhựa, túi nilon khó phân hủy nói riêng và hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt vào chương trình giảng dạy ở các cấp học phụ trách theo các hình thức, nội dung phù hợp. Xây dựng, thực hiện kế hoạch phân loại chất thải và giảm thiểu chất thải nhựa trong các trường học, cơ sở giáo dục; đưa nội dung phân loại chất thải và giảm thiếu chất thải nhựa thành một tiêu chí đánh giá trường học hàng năm.

Sở Khoa học và Công nghệ ưu tiên đưa các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, đồ nhựa khó phân hủy vào đề tài cấp tỉnh có hỗ trợ về kinh phí thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn Tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về phong trào “Chống rác thải nhựa”, về giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần; tham gia tích cực các phong trào vì môi trường và các đợt tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phân loại rác thải nhựa và túi nilon tại các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị.

Đối với các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người dân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh khuyến khích lập kế hoạch cắt giảm, hạn chế việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 01 lần và giảm thiểu chất thải nhựa trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt tại đơn vị, hộ gia đình; tăng cường sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường để thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo