Văn hóa xã hội
Phát triển văn hóa, con người Việt Nam

[ Cập nhật vào ngày (18/12/2020) ] - [ Số lần xem: 330 ]

Ngày 9/6/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước (gọi tắt là Nghị quyết 33). Có thể nói, đây là nghị quyết mang tầm chiến lược lớn của Đảng trong thời kỳ phát triển đất nước, nhằm xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xây dựng nền văn hóa dân tộc chính là xây dựng những thế hệ con người Việt Nam với những phẩm chất, tiêu chí cụ thể, đồng thời con người Việt Nam là động lực để xây dựng phát triển văn hóa, phát triển đất nước.

ảnh minh họa.jpg

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc và toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (gọi tắt là Kết luận 76). Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Kết luận 76 trên địa bàn Tỉnh.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu phải xác định rõ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 33 và Kết luận 76 phải tiến hành kiên trì, nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức. Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ giúp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, qua đó giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 33 và Kết luận 76, Ban Tuyên giáo TỈnh ủy đã hướng dẫn cụ thể cho các địa phương và các sở, ban, ngành có liên quan. Trong đó, tập trung thực hiện các nội dung sau: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về nội dung Nghị quyết 33, Kết luận 76 và Chương trình hành động số 237a-CTr/TU ngày 27/8/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 33; Công văn số 1358-CV/TU ngày 22/7/2020 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận 76. 

Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án với các nhóm giải pháp sát thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, nêu rõ mục tiêu, tiến độ và sản phẩm cụ thể trong việc triển khai Nghị quyết 33, Kết luận 76; gắn với các nội dung được nêu trong Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2026 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,… Ngoài ra, định kỳ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thể chế hóa chủ trương của Đảng; việc thực thi chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đối với cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa. Đưa việc triển khai thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa, con người trở thành nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo