Văn hóa xã hội
Đẩy mạnh công tác quản lý và bảo vệ môi trường

[ Cập nhật vào ngày (30/12/2020) ] - [ Số lần xem: 477 ]

Trong những năm qua, Tỉnh Hậu Giang luôn chú trọng phát triển kinh tế - xã hội nhất là trên các lĩnh vực phát triển đô thị, công nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh phát triển kinh tế, công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh ngày càng được chú trọng, từng bước đi vào nề nếp và đã đạt được những kết quả nhất định.


Tính chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ từng bước được nâng lên. Việc đầu tư, vận hành các công trình bảo vệ môi trường, xử lý chất thải ngày càng được doanh nghiệp quan tâm đầu tư thực hiện. Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp tập trung có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn ngày càng tăng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng hơn; sự phối hợp giữa các cơ quan, các hội, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền vào nội dung các lớp tập huấn, hội thi về môi trường và nội dung sinh hoạt định kỳ của hội, đoàn thể đã từng bước làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Kết quả, giai đoạn 2016 - 2020, toàn Tỉnh đã tổ chức trên 3.600 cuộc phát động tuyên truyền, tập huấn hoặc lồng ghép triển khai về công tác bảo vệ môi trường trong các cơ quan, đơn vị với sự tham gia của hơn 190.000 lượt người. Nhiều mô hình mới về bảo vệ môi trường được triển khai xây dựng và mang lại hiệu quả đã góp phần tích cực vào việc từng bước làm thay đổi thói quen, nhận thức của cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường.

24122020_1.jpg

Chương trình quan trắc hàng năm nhằm đánh giá chất lượng môi trường.

Hàng năm, Tỉnh đều thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường nhằm đánh giá, giám sát, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường theo Quy hoạch mạng lưới quan trắc của Tỉnh được phê duyệt. Đồng thời, Tỉnh triển khai thực hiện dự án đầu tư Xây dựng hệ thống quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn và cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động với hệ thống 3 trạm quan trắc nước mặt (Sông Cái Lớn, sông Ba Láng, Kênh Xáng Cái Côn) và 1 trạm quan trắc không khí tại khu công nghiệp Sông Hậu; thực hiện 10 trạm quan trắc nặm để theo dõi, giám sát diễn biễn tình hình nặm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh. Nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường được tăng cường, nhất là trong lĩnh vực hiện đại hóa các công cụ quan trắc, giám sát môi trường, công tác đầu tư xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường từ đó cơ quan quản lý chủ động hơn trong công tác quan trắc, dự báo ô nhiễm môi trường, cải thiện điều kiện môi trường của Tỉnh. Ngoài ra, công tác phối hợp thực hiện quản lý, thanh, kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, sản xuất kinh doanh giữa các ngành, các cấp được triển khai thuận lợi và phối hợp nhịp nhàng hơn, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

24122020_2.jpg

Đoàn viên tích cực tham gia vớt rác tại một tuyến kênh góp phần bảo vệ môi trường.

Nhìn chung, công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua đã tạo được sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động, huy động được sự tham gia tích cực của người dân trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Các vấn đề môi trường tồn tại phát sinh đã được người dân phản ánh kịp thời cũng đã góp phần ngăn ngừa phát sinh các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài gây bức xúc.

Song, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần tiếp tục quan tâm, khắc phục, cụ thể: Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường tới cộng đồng dân cư còn hạn chế. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn còn thấp, xử lý rác thải sinh hoạt chưa triệt để, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi rác hiện hữu vẫn còn tiếp diễn chưa được giải quyết căn cơ. Việc thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng chưa thực hiện nghiêm.

Công tác đầu tư hạ tầng xử lý nước thải của các khu, cụm công nghiệp còn chậm so với tiến độ triển khai các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp dẫn đến một số doanh nghiệp đã triển khai đầu tư hệ thống xử lý, không đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý tập trung của cụm, khu công nghiệp, dẫn đến các nguồn thải phân tán, khó khăn trong công tác quản lý. Việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của một số tổ chức, cá nhân chưa cao; nước thải từ các đô thị, chợ, khu dân cư, hộ gia đình phần lớn chưa được xử lý dẫn đến gia tăng ô nhiễm nước mặt ở các kênh, rạch; việc thu gom xử lý, tái sử dụng chất thải, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, chất thải chăn nuôi chưa được xử lý triệt để đã góp phần làm gia tăng ô nhiễm môi trường nước mặt.

Nhằm đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm do chất thải từ các khu vự đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung, Tỉnh đề ra chỉ tiêu đến năm 2025, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt 90%; hoàn thành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy; 100% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn; 50% hộ gia đình ở đô thị thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nguồn; 50% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở khu vực nông thôn được phân loại, thu gom, xử lý tập trung; 50% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử lý đúng quy định; 100% dự án đầu tư mới phù hợp với quy hoạch phải có hệ thống xử lý chất thải và công trình bảo vệ môi trường hoàn thiện.

Để thực hiện được các chỉ tiêu trên, các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể và địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng về bảo vệ môi trường; chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cơ sở sản xuất phát sinh nguồn thải lớn; bảo vệ, khai thác và sử dụng tiết kiệm, hợp lý, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Cùng với đó, các ngành chức năng của Tỉnh hoàn thiện mạng lưới quan trắc nhằm kịp thời giám sát diễn biến chất lượng môi trường, cảnh báo và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường; xây dựng và thực hiện Chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025; vận hành hiệu quả và khai thác dữ liệu các trạm quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn Tỉnh. Điều tra, đánh giá sức chịu tải của sông chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và tham mưu ban hành hạn ngạch xả nước thải vào sông để tăng cường công tác quản lý; triển khai các giải pháp để bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, các loài sinh vật và tài nguyên di truyền; kiểm soát và quản lý đa dạng sinh học trên địa bàn Tỉnh. Đặc biệt, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trên cạn, các vùng đa dạng sinh học khu đất ngập nước và khu vực có tính đa dạng sinh học cao.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo