Văn hóa xã hội
Chính sách xã hội được triển khai tích cực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

[ Cập nhật vào ngày (13/01/2021) ] - [ Số lần xem: 330 ]

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, Tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo các đơn vị có liên quan cụ thể hóa, lồng ghép các nội dung Nghị quyết vào các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh và chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn Tỉnh và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh đã thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, giải quyết cơ bản tình trạng hồ sơ xác nhận người có công tồn đọng, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người có công, tăng tỷ lệ hộ người có công có mức sống trung bình và khá trở lên đạt khoảng 98%; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng, quan tâm nâng cao kiến thức cho lao động nông thôn và chuyển dịch lao động nông thôn, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, công tác đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài được quan tâm. Công tác giảm nghèo đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, thông qua việc đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, cho hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ dạy nghề gắn với tạo việc làm, hỗ trợ về y tế, giáo dục, các chính sách trợ cấp, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội được đảm bảo, góp phần giúp đối tượng bảo trợ xã hội vươn lên hòa nhập cộng đồng; quan tâm triển khai các chính sách hỗ trợ về nhà ở, trong đó đã triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đạt trên 2%. Công tác giáo dục luôn được quan tâm, mạng lưới trường lớp mầm non được củng cố, mở rộng, phân bố hầu hết các địa bàn, công tác huy động trẻ ra lớp đạt và vượt so với kế hoạch, duy trì tốt kết quả công tác xóa mù chữ, giảm tỷ lệ tái mù chữ. Các chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản trong những năm qua luôn đạt theo kế hoạch. Công tác vận động tuyên truyền người dân sử dụng nước hợp vệ sinh gắn với công tác truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện, góp phần thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới. Các kết quả trên đã góp phần đưa chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, ổn định tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Tỉnh trong thời gian qua.

Khai giảng lớp may Công nghiệp tại Công ty TNHH Jia Shi.jpg
Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt hơn, vừa qua Tỉnh đã ban hành Công văn số 93-CV/TU ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai học tập, quán triệt tinh thần Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 (Nghị quyết 15-NQ/TW); trong đó, đồng chí bí thư các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt trong đảng viên (việc học tập, quán triệt tổ chức tại chi bộ), đồng thời chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về chính sách xã hội, xác định rõ chính sách chăm lo người dân là trách nhiệm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách xã hội; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội; trong đó cần lưu ý:

- Trên cơ sở chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối với người có công với cách mạng, tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tiếp tục giải quyết về xác nhận, công nhận người có công, thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, gắn với thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng ở cơ sở. Đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công” nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa chăm sóc tốt hơn đời sống, vật chất tinh thần của người có công với cách mạng, làm tốt công tác điều dưỡng, chăm sóc về y tế đối với người có công. Phấn đấu đạt 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Quan tâm công tác chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ gắn với giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sĩ.

- Tiếp tục phát triển thị trường lao động, tạo việc làm mới cho người lao động, chú trọng mở rộng ngành nghề gắn với thế mạnh của Tỉnh, đơn vị sử dụng nhiều lao động. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, nhất là liên kết trong tuyển dụng và đào tạo nghề cho doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh, đặc biệt là dạy nghề cho lao động nông thôn; làm tốt công tác dự báo, thông tin thị trường lao động, đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, gắn với thực hiện các chính sách hỗ trợ về tạo việc làm.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, chú trọng thực hiện có hiệu quả các mô hình giảm nghèo, lồng ghép đồng bộ, hiệu quả với chương trình, đề án về đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ tín dụng,... cho hộ nghèo gắn với thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp về y tế, giáo dục, tiền điện và các chính sách trợ cấp, trợ giúp khác đối với hộ nghèo, tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Tăng cường công tác truyền thông về giảm nghèo, kịp thời phổ biến các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng. Thường xuyên tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình, chính sách về giảm nghèo. Phấn đấu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 1%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều.

- Tiếp tục tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền linh hoạt, sâu rộng; giải quyết kịp thời đầy đủ chính xác các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo mở rộng về bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi người tham gia về bảo hiểm y tế; không ngừng nâng cao chất lượng cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trên lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và xử lý các hành vi vi phạm đối với các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng và đóng không đúng, không đủ số người thuộc đối tượng theo quy định phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Thực hiện tốt các chính sách xã hội nhằm giúp cho cuộc sống đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và tại các cơ sở trợ giúp xã hội luôn được cải thiện, nâng cao dần chất lượng cuộc sống, triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách về bảo trợ xã hội, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý, xác định đối tượng và thực hiện chính sách.

- Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo quy định, chỉ đạo của Trung ương; tiếp tục thực hiện chế độ chính sách cho con em đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện chính sách cho học sinh, sinh viên vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tăng cường cơ sở vật chất phòng, lớp phục vụ chương trình thay sách. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, nhất là tuyến cơ sở. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo người dân trong xã được tuyên truyền và hiểu biết cách dự phòng và phòng chống các bệnh dịch nguy hiểm, HIV/AIDS, nâng cao kiến thức cho các bà mẹ về nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ nhằm hạ thấp tỷ lệ trẻ suy dưỡng, đảm bảo 100% bà mẹ có thai được quản lý và chăm sóc. Tăng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; ưu tiên các hoạt động tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, hoạt động phòng chống lao.

- Giải quyết tốt nhu cầu về nước sạch của người dân, tranh thủ các nguồn vốn viện trợ, vốn ngân sách, vốn tín dụng để hỗ trợ đầu tư cho cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn nhằm giải quyết nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân; đồng thời, bảo đảm chất lượng nước phải theo quy chuẩn Bộ Y tế quy định.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách xã hội, trong đó quan tâm cải tiến nội dung các chương trình phát thanh, truyền hình, chuyên mục theo hướng phong phú về thông tin, đa dạng, mới mẻ về hình thức thể hiện.

- Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách triển khai, thực hiện công tác chính sách xã hội trên địa bàn Tỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW.

4. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW, định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.
Diễm TrangCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo