Văn hóa xã hội
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (17/01/2021) ] - [ Số lần xem: 519 ]

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh năm nay và thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trên, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 trên địa bàn Tỉnh. 

một gốc thành phố Vị Thanh.jpg
Một góc thành phố Vị Thanh

Với mục tiêu thi đua: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung đầu tư hạ tầng công nghiệp, công nghệ thông tin, giao thông, thủy lợi; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội; du lịch, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân”. Việc tổ chức phát động các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 25/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế của Tỉnh đạt 6,5%; GRDP bình quân đầu người 57 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội theo giá hiện hành 16.906 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước 7.427 tỷ đồng; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 5,81‰; tỷ lệ đô thị hóa 28,97%; 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nhiều chỉ tiêu quan trọng khác.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các phong trào thi đua yêu nước phải được tổ chức sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua đặc thù của Tỉnh; triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025), lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Ngoài ra, việc tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí; bám sát mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; nội dung thi đua tập trung giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của từng ngành, địa phương, đơn vị, khơi dậy nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội. 
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo