Văn hóa xã hội
Hậu Giang thực hiện công tác gia đình năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (23/02/2021) ] - [ Số lần xem: 243 ]

Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 18/02/2021 thực hiện công tác gia đình năm 2021. Nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác gia đình trong sự nghiệp phát triển đất nước.


Song song đó, triển khai sâu rộng các văn bản thuộc lĩnh vực gia đình, trọng tâm là: Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em; Luật Người cao tuổi,… nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác gia đình trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có việc giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, cũng như công tác bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi; đồng thời, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị các cấp, toàn xã hội và mỗi gia đình về vai trò, vị trí, trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực gia đình.

22.2.21png.png
Thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xã hội, nòng cốt là các gia đình văn hóa hướng tới việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc

Kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển và hội nhập.

Thực hiện công tác gia đình phải đa dạng, phong phú, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với từng địa bàn và bám sát chủ đề công tác gia đình năm 2021; đồng thời, có sự theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và kịp thời đề ra hướng giải quyết những vướng mắc, tồn tại do thực tiễn đặt ra.

Theo đó, nội dung năm 2021 là tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản về lĩnh vực gia đình của các cấp, các ngành và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Ngoài ra, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp; đồng thời, biên soạn, xây dựng, nhân bản và phát hành tài liệu về công tác gia đình. Tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về công tác gia đình; tăng cường các hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cộng đồng. Quan tâm kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình; thực hiện tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó, hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11). Thực hiện tốt việc thu thập dữ liệu và báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ trì, phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung và chủ đề công tác gia đình theo Kế hoạch này.
Đăng KhoaCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo