Văn hóa xã hội
Nhìn lại kết quả 6 năm thực hiện Chỉ thị 43

[ Cập nhật vào ngày (05/08/2021) ] - [ Số lần xem: 319 ]

Qua 6 năm thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 43, Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành Thông tri số 02 về việc thực hiện chỉ thị này; đồng thời, tổ chức triển khai đến các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội,  cán bộ chủ chốt các huyện, thị, thành ủy, các cấp ủy đảng và đảng viên trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 988, Kế hoạch số 82 về hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học dioxin. Ngoài ra, Tỉnh ủy còn ban hanh nhiều công văn, kế hoạch chỉ đạo việc tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra giám sát, sơ tổng kết 3 năm, 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43.

805.jpg
Công tác chăm lo, hỗ trợ cho các nạn nhân CĐDC luôn được các cấp hội trên địa bàn tỉnh quan tâm, đẩy mạnh.

Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và cả hệ thống chính trị, hoạt động chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) và khắc phục hậu quả chiến tranh ở Hậu Giang đã có nhiều thành quả đáng ghi nhận. Công tác triển khai, tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức. Đến nay đã có 95 % cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt; đã tổ chức  được 6570 cuộc họp với 113.445 lượt cán bộ đoàn viên và nhân dân tham dự. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với tổ chức Hội cũng rất sát sao. Hội đã kiện toàn, phát triển tổ chức Hội cấp tỉnh và 8/8 Hội cấp huyên,thị,thành. Thành lập Hội cơ sở và 35/76 ban vận động thành lập hội ở cấp xã, phường. Các cấp hội đã phát triển được 3.673 hội viên, tạo điều kiện về kinh phí và phương tiện làm việc và hoạt động. Thường xuyên chỉ đạo việc kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 43 và Thông tri số 02.

Bên cạnh đó, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào như: phong trào “Tết vì người nghèo và Nạn nhân CĐDC/Dioxin”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo” cho nạn nhân CĐDC. Hội cũng thường xuyên thăm hỏi, họp mặt, tặng quà, khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng , chăm sóc nạn nhân. Trong 6 năm qua, Hội đã xây dựng 230 căn nhà tình nghĩa, tình thương, tặng quà cho hơn 2 triệu lượt đối tượng, 1.614 suất học bổng, 50.000 quyển tập, mổ mắt đục thủy tinh thể, khám bệnh cấp thuốc cho 3.722 lượt người.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy đã lãnh đạo công tác tuyên truyền chủ trương , chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Hoạt động tuyên truyền đã giúp cho nhân dân hiểu rõ hơn về thảm họa CĐDC do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Viêt Nam. Tỉnh hội còn tham gia truyên truyền về cuộc đấu tranh đòi công lý đối với 37 công ty hóa chất Mỹ có trách nhiệm đối với các nạn nhân CĐDC ở Việt Nam. Những kết quả nổi bật nêu trên thể hiện sự quán triệt trong nhận thức và chuyển biến trong hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh.

Phát huy thành quả nêu trên, Tỉnh ủy Hậu Giang đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp sau để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43 trong thời gian tới. Tiếp tục triển khai, quán triệt Chỉ thị số 43, Thông tri số 02 đến các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động,  mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân, tham gia đấu tranh đòi công lý, cho nạn nhân CĐDC. Họat động khoa học, giúp đỡ, hướng dẫn các nạn nhân lập đúng thủ tục giám định, thực hiện chính sách chăm lo cho nạn nhân. Quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội và tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện làm việc để các cấp hội hoạt động. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 43 và Thông tư số 02. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo vận động nguồn lực và chăm sóc nạn nhân. Mở cuộc vận động xã hội hoá, chăm sóc cho nạn nhân từ sự tài trợ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, ngoài tỉnh. Xây dựng quỹ “Vì nạn nhân chất dộc da cam” để có nguồn lực chăm sóc nạn nhân; đồng thời, tiếp tục rà soát các đối tượng chưa được hưởng chế độ chính sách da cam, những trường hợp người khuyết tật đủ điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, chính xác, đúng qui định. Tổ chức điều tra, rà soát đối tượng nạn nhân CĐDC. Thực hiện được các nhiệm vụ nêu trên,  Hậu giang quyết tâm sẽ thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 43 trên địa bàn tỉnh.Thành NhơnCác ý kiến của bạn đọc