Quốc phòng an ninh
HG: Phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh

[ Cập nhật vào ngày (24/08/2021) ] - [ Số lần xem: 371 ]

823a.jpg
Bộ CHQS tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 05 năm thực hiện Chỉ thi 05 của Bộ Chính trị

Xác định việc nêu gương là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị, trong những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về vai trò nêu gương như: Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Trên cơ sở các văn bản quy định của Trung ương về vai trò nêu gương, hàng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung, biện pháp lãnh đạo vào nghị quyết quý, 6 tháng, năm; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm gắn với kiểm điểm tập thể cấp ủy, cá nhân đảng viên và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Từ đó giúp cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa và đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Trước hết, phải nói đến đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh, nhìn chung đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có phẩm chất đạo đức và năng lực khá toàn diện. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã tích cực nghiên cứu đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị; đề ra nhiều nội dung, biện pháp để xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Chế độ sinh hoạt luôn được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị duy trì thường xuyên, có nền nếp, chất lượng từng bước được nâng lên; các chủ trương, nội dung, biện pháp lãnh đạo ngày càng phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy, chi bộ đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên luôn được các cấp ủy, chi bộ thực hiện khá tốt. Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, tạo nên sự đoàn kết thống nhất cao trong cơ quan, đơn vị.

Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cán bộ chỉ huy các cấp làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thường xuyên nêu gương về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Đến nay, có 86% cán bộ chỉ huy các cấp có trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học; 100% cán bộ có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 66% có trình độ ngoại ngữ, tin học. Hằng năm, có trên 99% đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.  

Bên cạnh đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã tích cực đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo với phương châm “nói đi đôi với làm”, “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực noi theo”, từ đó đã xây dựng được phương pháp, phong cách lãnh đạo dân chủ, sâu sát, hướng về cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, phát huy tốt vai trò nêu gương đối với cán bộ, đảng viên thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp theo quy định của Đảng cũng còn tồn tại những hạn chế cần tiếp tục khắc phục đó là: Công tác lãnh đạo, quản lý đảng viên của một số ít cấp ủy có thời điểm chưa sâu sát, còn một số cán bộ, đảng viên tinh thần tự giác chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc; trong tự phê bình và phê bình người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa mạnh dạn đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và xác định trách nhiệm của cá nhân đối với hạn chế, khuyết điểm của tập thể; tinh thần, trách nhiệm, năng lực công tác của một số cán bộ chủ trì có mặt còn hạn chế, còn thụ động trong việc đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị. 

Trước tình hình trên, đòi hỏi người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị phải tích cực phát huy hơn nữa về vai trò nêu gương, đổi mới hơn nữa về phong cách lãnh đạo, tác phong công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, trong thời gian tới, các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ huy, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới lề lối làm việc nâng cao hiệu quả công tác, phát huy tốt dân chủ của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong lực lượng vũ trang tỉnh về vị trí, ý nghĩa, nội dung của các quy định về nêu gương. Đồng thời, chủ động đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc.

Ba là, thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm; việc tiến hành kiểm điểm phải bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng; cấp trên phải làm gương để cấp dưới noi theo; kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân không tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không tự nhận sai lầm, khuyết điểm, bảo thủ và không khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu ra. 

Bốn là, tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, trong đó cần tập trung phát hiện những gương điển hình, nhất là gương người tốt việc tốt, gương học tập và làm theo Bác để nhân rộng; từ đó mới có sức ảnh hưởng tích cực đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; đồng thời kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất cao trong cơ quan, đơn vị.

Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về vai trò nêu gương của cấp ủy các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm; đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong chi bộ; thực hiện cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hiện nay, cả nước nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đầy cam go và thử thách, nhiều cán bộ, đảng viên đang âm thầm, lặng lẽ hy sinh trên mọi mặt trận ở nơi tuyến đầu chống dịch, thì người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt là đối với các đồng chí được Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tin tưởng giao trọng trách chỉ huy, quản lý các khu cách ly tập trung thì càng phải thật sự gương mẫu, trách nhiệm hơn với nhiệm vụ được giao, xem đó là niềm tin, là chỗ dựa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch học tập, noi theo. Có như vậy mới là động lực lôi cuốn, động viên cán bộ, chiến sĩ góp phần chiến thắng đại dịch Covid-19, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.Đại tá Huỳnh Việt TrungCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo