Xây dựng hệ thống chính trị
Hậu Giang: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cuộc bầu cử

[ Cập nhật vào ngày (22/03/2021) ] - [ Số lần xem: 748 ]

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy tại buổi họp Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử tỉnh vào ngày 18/3/2021.


Theo đó, đồng chí Lê Tiến Châu đề nghị Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh cần quán triệt rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo là hết sức khẩn trương, thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, tạo cơ sở để triển khai bầu cử trên địa bàn tỉnh đạt được mục đích, yêu cầu Kế hoạch để ra và đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện điều tra, rà soát để nắm thật chặt danh sách cử tri cho đến khi thực hiện niêm yết danh sách. Chỉ đạo chặt chẽ phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung làm thật tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, đảm bảo an toàn và tổ chức thành công cuộc bầu cử. Ủy ban bầu cử tỉnh và cơ quan thường trực khẩn trương chỉ đạo, phối hợp với các tiểu ban hoàn thiện các văn bản và nội dung công việc đã được phân công bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, đúng luật.

18.3.21.TU.1.JPG

Đồng chí Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp

Được biết, hiện nay tỉnh đã ấn định xong đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử tại 8/8 Ủy ban bầu cử cấp huyện; 75/75 đơn vị cấp xã, cụ thể: Số lượng đơn vị bầu cử cấp huyện là 73, số lượng đại biểu được bầu 246; cấp xã là 475, số lượng đại biểu được bầu 1690.


Việc thành lập Ban bầu cử được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 14 Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 (trong đó: 02 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 12 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh), đảm bảo số lượng, thành phần tham gia Ủy ban bầu cử được thực hiện theo quy định Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Riêng đối với cấp huyện, cấp xã: Hiện nay 08/08 đơn vị cấp huyện, 75/75 đơn vị hành chính cấp xã đã thành lập xong các Ban bầu cử theo quy định.


Ngoài ra, Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố dự kiến thành lập 880 Tổ bầu cử, trong đó: Huyện Châu Thành: 102 tổ, Châu Thành A: 81 tổ, Phụng Hiệp: 261 tổ, huyện Long Mỹ: 105 tổ, Vị Thủy: 119 tổ, thị xã Long Mỹ: 93 tổ, thành phố Ngã Bảy: 55 tổ, thành phố Vị Thanh: 64 tổ. Qua đó, tiếp tục rà soát các khu vực bỏ phiếu và Ủy ban nhân dân cấp huyện phê chuẩn khu vực bỏ phiếu theo luật định. Tổ bầu cử có từ 11-21 thành viên, trong đó cơ cấu Tổ trưởng Tổ bầu cử là Đảng viên.

18.3.21.TU.2.JPG

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họpKết luận cuộc buổi, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử cấp tỉnh đến cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan cần bám sát lịch trình, mốc thời gian theo quy định tại Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân để thực hiện đạt kết quả. Không để nhiệm vụ nào liên quan đến công tác bầu cử lại thực hiện chậm hoặc trễ hạn; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử và phản ánh kịp thời về Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh xem xét, giải quyết. Đề nghị thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng các Tiểu ban, Tổ Chuyên viên tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình để tham mưu cho Ủy ban bầu cử tỉnh chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót tại các địa phương, đảm bảo cho cuộc bầu cử đạt kết quả tốt nhất.
Cần CùCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo